Grzegorz Grabowski

Zmiany podatkowe 2018/2019

(autorem tego artykułu jest Marek Golec)

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić najważniejsze zmiany podatkowe, które:

– pojawiły się w trakcie 2018 roku (które naszym zdaniem warto przypomnieć przy okazji tego artykułu),

– weszły w życie 1 stycznia 2019 r.,

– najprawdopodobniej zajdą w niedalekiej przyszłości (czyli w 2019 roku).

Ostrzegam, że artykuł nie opisuje wszystkich zmian, które zaszły bądź zajdą, ale jest listą subiektywnie przez nas wybranych zmian, istotnych, naszym zdaniem, dla osób działających na różne sposoby w branży nieruchomości. Polecam też inny artykuł o tym, jak wybrać formę opodatkowania najmu w 2019 roku, w którym opisane są zmiany bezpośrednio związane z rozliczaniem najmu prywatnego.

ZMIANY W TRAKCIE 2018 ROKU (warte przypomnienia)

Spis z natury bez zawiadamiania fiskusa

Od września 2018 r. nie ma obowiązku zawiadamiania Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury w trakcie roku.

Ta zmiana ma duże znaczenie m.in. dla osób zajmujących się handlem nieruchomościami ze względu na większą swobodę i mniej formalności przy kształtowaniu dochodu i zaliczek w ciągu roku dzięki różnicom remanentowym.

Sporządzając spis z natury na koniec miesiąca, jego wartość jest uwzględniana przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli wartość remanentu końcowego jest niższa od wartości remanentu początkowego, wtedy dochód ulega obniżeniu i w konsekwencji obniżeniu ulega także zaliczka na podatek dochodowy.

Taki zabieg pozwala na znaczące obniżenie kwot zaliczek na podatek dochodowy i przeznaczenie środków na bieżącą działalność. Uwaga, ten zabieg to metoda na obniżenie zaliczek na podatek, a nie podatku, który, jeśli wystąpił dochód, i tak zapłacimy najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku.

Amortyzacja nieruchomości otrzymanych w drodze spadku i darowizny

W drugiej połowie 2018 roku ukształtowały się przepisy oraz stanowisko organów podatkowych w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej „ŚT i WNiP”) nabytych w drodze spadku i darowizny.

Majątek nabyty w drodze spadku można nadal amortyzować tak jak do końca 2017 roku, czyli jego amortyzacja jest kosztem podatkowym, co wynika wprost ze znowelizowanych przepisów.

W przypadku środków trwałych nabytych w drodze darowizny jest nieco inaczej.

Jeżeli zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP przed 1 stycznia 2018 r., to mogą nadal być amortyzowane na zasadach obowiązujących do końca 2017 r. ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych.

W sytuacji, gdy zostały one nabyte lub wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP po 1 stycznia 2018 r., ich amortyzacja nie będzie stanowiła kosztu podatkowego, chyba że amortyzował je darczyńca (wtedy my mamy prawo do kontynuacji amortyzacji).

Szerzej na temat amortyzacji odziedziczonych i darowanych nieruchomości można przeczytać w poniższym artykule:

https://wynajmistrz.pl/amortyzacja-odziedziczonych-i-darowanych-nieruchomosci

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 R.

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Do 2018 roku w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, pięcioletni okres opodatkowania był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkobiercę, czyli od dnia śmierci spadkodawcy.

Było to dotkliwe dla podatników, którzy zbywali odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce jej odziedziczenie.

W praktyce opodatkowaniu podlegał dochód, który był tożsamy z przychodem ze sprzedaży nieruchomości ze względu na brak możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, zważywszy na fakt, że nabycie było nieodpłatne.

Począwszy od 2019 roku pięcioletni okres liczony jest od końca roku, w którym spadkodawca nabył daną nieruchomość, co sprawia, że w licznych przypadkach sprzedaż odziedziczonej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu, nawet po szybkim jej zbyciu.

Wydłużenie ulgi mieszkaniowej z dwóch do trzech lat

Dokonując transakcji prywatnej zbycia nieruchomości w ciągu pięcioletniego okresu opodatkowania, podatnicy w razie uzyskania dochodu z tej transakcji mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego, gdy przeznaczyli kwotę przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch licząc od końca roku, w którym została zbyta nieruchomość.

Od 2019 roku okres ulgi został wydłużony do trzech lat licząc od końca roku, w którym została zbyta nieruchomość. Niezbędne do skorzystania z ulgi jest przeniesienie własności nieruchomości, a nie samo wydatkowanie środków. Ma to głównie znaczenie w przypadku transakcji na rynku pierwotnym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej przysługuje podatnikowi, jeśli wydatkuje kwotę przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Zatem z ulgi mieszkaniowej nie skorzystamy, jeśli nabędziemy nieruchomość, którą przeznaczymy na wynajem lub na handel.

Znika użytkowanie wieczyste gruntów w przypadku lokali i budynków mieszkalnych

Od 2019 roku nie będzie już opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w przypadku lokali i budynków mieszkalnych. Właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań, którzy byli użytkownikami wieczystymi, z mocy ustawy uwłaszczą się na gruncie, na którym znajduje się ich nieruchomość. W miejsce opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przyszli właściciele będą wnosić opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat.

Jak wskazują ustawy o podatkach dochodowych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Opłata przekształceniowa jest wydatkiem na zakup gruntu i nie jest opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Zatem owa opłata nie będzie stanowić kosztu podatkowego, a podwyższy wartość początkową gruntu. Wydatki na zakup gruntu są kosztem podatkowym dopiero w dacie jego zbycia.

Nowy termin na zmianę formy opodatkowania

Jeszcze w 2018 roku podatnicy mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Począwszy od 2019 roku, ze względu na nowe przepisy, zarówno wyboru, jak i zmiany formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo , jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego. Wybierając ryczałt, jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, czas na wybór tej formy opodatkowania jest do 31 stycznia następnego roku. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie zeznania PIT-28.

Powyższe oznacza, że w praktyce, większość podatników będzie miała czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 20 lutego.

Wybór metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy nie będą już składać oświadczeń w terminie do 20 lutego odnośnie zmiany metody wpłacania zaliczki na podatek dochodowy. Za to będziemy o wyborze metody płacenia zaliczki w danym roku powiadamiać fiskusa dopiero w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych, podatnicy będą informować o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym.

W przypadku zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej, podatnicy również będą informować o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym.

W razie rezygnacji z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, podatnicy złożą informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Z powyższego wynika, że nie zaznaczając wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej, podatnik dokonuje wyboru wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

W najmie prywatnym jedynie w przypadku rozliczania się ryczałtem można opłacać zaliczki w trybie kwartalnym. Istnieje jednak pewne ograniczenie. Otrzymane przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Usługa „Twój e-PIT”

Do 15 lutego 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników w ramach usługi „Twój e-PIT” na Portalu Podatkowym zeznania roczne PIT-37 i PIT-38.

Będą one sporządzone na podstawie informacji od płatników oraz informacji ze złożonych za ubiegły rok PITów w zakresie ulg i odliczeń.

Zeznania roczne będą czekały na Portalu Podatkowym na zatwierdzenie lub modyfikację, chociażby w zakresie przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Brak działania podatnika sprawi, że zeznanie zostanie automatycznie złożone z upływem terminu.

Podatnicy będą jednak mogli składać zeznanie roczne na dotychczasowych zasadach. Jeśli tak uczynią, będzie to oznaczało odrzucenie zeznania sporządzonego przez KAS.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 000 000 zł

W zeznaniu rocznym za 2019 rok (czyli tym składanym do końca kwietnia 2020 roku) podatnicy będą mogli rozliczyć jednorazowo stratę z lat ubiegłych, jak do tej pory, w ciągu pięciu kolejnych lat. Jednakże, jeśli wysokość straty nie przekroczy kwoty 5 000 000 zł, podatnik będzie mógł rozliczyć stratę jednorazowo, a nie do limitu 50% straty w danym roku.

Wynagrodzenie małżonka i małoletniego dziecka kosztem podatkowym

Wynagrodzenia wypłacane przez przedsiębiorców ich małżonkom oraz małoletnim dzieciom będą kosztem uzyskania przychodów.

Natomiast praca własna podatnika nadal nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Niższa stawka PCC od umowy pożyczki

Aby zachęcić do częstszego rozliczania się z fiskusem głównie młodych przedsiębiorców, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej zaciągają prywatne pożyczki, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych dla umów pożyczek ulega obniżeniu z 2% do 0,5%.

CIT w stawce 9%

Z preferencyjnej stawki 9% podatku dochodowego od osób prawnych będą mogły skorzystać, przy spełnieniu kilku warunków, podmioty, które rozpoczynają w danym roku działalność lub mają status małego podatnika, czyli takie, u których wartość przychodów (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, czyli brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.

Istnieje jednak ryzyko utraty prawa do preferencyjnej stawki w trakcie roku podatkowego. Nastąpi to w sytuacji, gdy przychody (w tym przypadku bez kwoty należnego podatku od towarów i usług, czyli netto) w danym roku podatkowym przekroczą wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 1 200 000 euro. W takich okolicznościach przychody za cały rok będą opodatkowane w stawce 19%.

Warto dodać, że stawka 9% nie ma zastosowania dla źródła przychodów „przychody z zysków kapitałowych”, tylko dla źródła przychodów „pozostałe przychody (tzw. przychody operacyjne)”.

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami

Obrót kryptowalutami będzie rozliczany według 19% stawki, w źródłach przychodów, jakimi są przychody z kapitałów pieniężnych (PIT) lub przychody z zysków kapitałowych (CIT).

Powyższe oznacza, że podatnicy PIT nie będą mogli rozliczać obrotu kryptowalutami w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozwiane zostały wątpliwości odnośnie momentu powstania przychodu. Z wyjaśnień wynika, że przychód powstaje w dacie zamiany wirtualnej waluty na walutę fiat (np. PLN, USD, EUR) lub w momencie zakupu za walutę wirtualną towaru lub usługi.

Nie będzie też pobierany PCC w stawce 1% od nabycia walut wirtualnych.

Ze względu na baczne przyglądanie się polityków temu zjawisku, wyżej opisane podejście ma mieć charakter tymczasowy i ma obowiązywać do końca czerwca.

Danina solidarnościowa

Podatnicy, których roczny dochód przekroczy 1 000 000 zł wesprą rodziny osób niepełnosprawnych poprzez zapłatę podatku w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Wygląda więc na to, że mamy nową stawkę podatku w obowiązującej do tej pory progresywnej skali podatkowej.

Natomiast podatek liniowy przestaje już być rzeczywistym podatkiem liniowym, ze względu na nową, 23% stawkę wynikającą z progresji, która powstała na skutek daniny solidarnościowej.

Exit tax

Specjalnemu opodatkowaniu będą podlegały firmy i osoby fizyczne, które zamierzają przenieść swoje aktywa za granicę.

Exit tax to podatek m.in. od niezrealizowanych zysków przedsiębiorstwa, które postanowiło przenieść się do innego kraju.

Stawka exit tax w to 19% oraz 3% (w przypadku, gdy nie ustala się kosztu uzyskania przychodu).

Niższy ZUS dla płatników niemających prawa do preferencji

Przy spełnieniu szeregu kryteriów, przedsiębiorcy, którzy nie mają już prawa do małego ZUSu i nie przekroczyli w poprzednim roku przychodu w wysokości trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 63 000 zł (2 100 zł * 30), mogą w 2019 roku opłacać składki społeczne w niższej wysokości.

W przypadku chęci skorzystania z tej „promocji”, oprócz konieczności spełnienia wielu warunków, należy w terminie do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 1 stycznia 2019 r. z dotychczasowego kodu ubezpieczenia i zgłosić się ponownie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 1 stycznia 2019 r. z kodem ubezpieczenia 05 90 00.

Ulga na złe długi – 90 a nie 150 dni

W przypadku braku otrzymania zapłaty za fakturę, podatnik będzie miał prawo skorygować VAT należny po 90, a nie po 150 dniach, licząc od dnia upływu terminu płatności faktury.

Analogiczna zmiana będzie dotyczyć dłużnika. Będzie on zobowiązany do korekty odliczonej kwoty VATu wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90, a nie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Zwiększenie limitu amortyzacji samochodu osobowego

Limit amortyzacji podatkowej samochodu osobowego ulega zwiększeniu z 20 000 euro do 150 000 zł. Dla samochodów elektrycznych limit wyniesie 225 000 zł.

Powyższe oznacza, że amortyzacja środka trwałego w postaci samochodu osobowego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w całości, jeżeli jego wartość początkowa nie przekroczy 150 000 zł, a w przypadku samochodów elektrycznych 225 000 zł.

W razie wartości początkowej przekraczającej powyższe limity, odpis amortyzacyjny będzie księgowany w koszty firmy proporcjonalnie.

Ograniczenia w leasingu i wynajmie samochodu osobowego

Zawierając w 2019 roku umowę leasingu lub wynajmu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), który będzie używany do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nie uwzględni w kosztach podatkowych całej raty leasingowej lub czynszu najmu. Będzie on zobligowany do zastosowania proporcji wynikającej z podzielenia kwoty 150 000 zł przez wartość samochodu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku czynnych podatników VAT, którzy mają prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego kwotę 150 000 zł należy podzielić przez wartość netto samochodu powiększoną o 50% VATu, który nie podlega odliczeniu.

Powyższe regulacje nie znajdą zastosowania dla umów zawartych do końca 2018 roku. Oznacza to, że dla umów zawartych do końca 2018 roku, podatnicy będą rozliczać koszt raty leasingowej lub czynszu najmu bez stosowania proporcji do końca trwania umowy, pod warunkiem, że umowa nie zostanie zmieniona lub odnowiona.

Limity kosztów używania samochodów osobowych

Oprócz ograniczeń w amortyzacji, leasingu i wynajmie pojawią się kolejne limity dotyczące uwzględniania w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych.

Wydatki na przeglądy i usługi serwisowe, naprawy, paliwo, przejazdy autostradami, opłaty parkingowe, itp. będą kosztem firmy w 75% lub zaledwie w 20%.

Limit 20% będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej swój prywatny samochód, niebędący środkiem trwałym.

W pozostałych przypadkach przedsiębiorca uwzględni w kosztach 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego.

Pożegnanie kilometrówki

Do końca 2018 roku w przypadku używania samochodu osobowego na podstawie umowy najmu, umowy użyczenia lub gdy przedsiębiorca korzystał w działalności gospodarczej ze swojego prywatnego auta, konieczne było sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Od 2019 roku nie ma już potrzeby rozpisywania tras.

Kilometrówka dla celów podatku dochodowego będzie natomiast obligatoryjna, tak jak to ma miejsce w VAT, jeśli podatnik zdecyduje się na używanie samochodu osobowego wyłącznie dla celów firmowych i będzie księgował 100% wydatków w koszty.

Limitowany koszt przy sprzedaży samochodu osobowego

W przypadku odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, kosztem uzyskania przychodów, co do zasady, jest jego niezamortyzowana część.

Sytuacja będzie nieco inaczej wyglądać w przypadku zbycia auta, którego wartość początkowa przewyższy kwotę 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Kosztem podatkowym będzie różnica między kwotą 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Należy tutaj podkreślić, że to ograniczenie nie znajdzie zastosowania dla samochodów wprowadzonych do ewidencji ŚT i WNiP przed 1 stycznia 2019 r.

Zachęcam też do przeczytania zaktualizowanego na 2019 rok artykułu o rozliczaniu samochodów osobowych w firmie.

PLANOWANE ZMIANY W TRAKCIE 2019 ROKU

Poniższe zmiany najprawdopodobniej pojawią się w 2019 roku. Wszystkie są związane z Ustawą o VAT. Zmiany w tym podatku, w przeciwieństwie do podatku dochodowego, mogą być wprowadzane (i najczęściej są wprowadzane) w trakcie roku podatkowego, od początku któregoś z kalendarzowych kwartałów.

Znikną deklaracje VAT-7 i VAT-7K

Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz dotychczasowe pliki JPK_VAT.

Wyeliminuje to konieczność wysyłania dwóch odrębnych dokumentów: deklaracji i pliku JPK_VAT.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

Ze względu na sprzeczność polskiej definicji pierwszego zasiedlenia z przepisami unijnymi, w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. prawodawca postanowił zmienić tę definicję.

Przez pierwsze zasiedlenie będzie rozumieć się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak widać, nie będzie już wymogu oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, aby spełnić warunek pierwszego zasiedlenia.

Faktura do paragonu

Z zapowiedzi wynika, że podatnik nie będzie mógł uzyskać faktury na podstawie wystawionego paragonu, jeśli paragon nie będzie zawierał jego NIP. W przypadku wystawienia faktury do paragonu bez NIP nabywcy, wystawca faktury narazi się na sankcję w wysokości 100% VATu wynikającego z faktury. Na taką samą sankcję narazi się odbiorca faktury, jeśli odliczy z niej VAT.

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne, które są aktualnie używane przez podatników będą stopniowo zastępowane nowymi.

Kasy fiskalne online będą przekazywały dane na temat transakcji, w tym paragony i raporty dobowe, w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedsiębiorcy z niektórych branż będą zobligowani do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online. W pierwszej kolejności mają to być branże motoryzacyjna i paliwowa. Następne będą to branże gastronomiczna i hotelarska. Warto w tym miejscu zauważyć, że do branży hotelarskiej kwalifikują się firmy zajmujące się świadczeniem usług zakwaterowania (najem krótkoterminowy).

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *