Grzegorz Grabowski

Tarcza antykryzysowa – szczegóły pakietu rządowego dla przedsiębiorców w okresie pandemii (część 2)

(to jest część 2 artykułu, a pierwszą znajdziesz tutaj)

Przedstawiam subiektywny wybór elementów tarczy antykryzysowej ukierunkowanych na przedsiębiorców oraz kwestii, moim zdaniem, ewentualnie istotnych dla branży nieruchomości.

Uwaga, poniższy artykuł opiera się głównie na tzw. tarczy 1.0, czyli ustawie z 31 marca 2020 (dalej w tym artykule zwaną “Ustawą z 31 marca 2020”), ale uwzględnia zmiany wprowadzone przez tzw. tarczę 2.0, czyli ustawę z 16 kwietnia 2020 (dalej w tym artykule zwaną “Ustawą z 16 kwietnia 2020”). Z kolei “Specustawą” w tym artykule nazywamy ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, której tekst jednolity możecie znaleźć tutaj.

Zaznaczam, że ten artykuł był i będzie aktualizowany – przepraszam z góry, jeśli zawiera jakieś błędy. Przepraszam też, jeśli nie będę nadążał z jego aktualizacją w miarę pojawiania się kolejnych wersji tarczy 😉

W tej części zaczniemy od elementów związanych z podatkiem dochodowym.

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020

Kto:

 • Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 (czyli podmioty zatrudniające kogoś i odprowadzające zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń), którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, dodający art. 52o do Ustawy o PIT). Niestety, nie wiadomo, co to znaczy „negatywne konsekwencje ekonomiczne”.

Co:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 do 1 czerwca 2020 (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, dodający art. 52o do Ustawy o PIT).

Możliwość odliczenia straty z 2020 od dochodu w 2019

Kto:

 • Podatnicy PIT, którzy
  • Ponieśli w 2020 stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej i
  • Uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, wprowadzający art. 52k ust. 1 i 2 do Ustawy o PIT);
 • Podatnicy CIT, którzy
  • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
  • uzyskali w ww. roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ww. rok podatkowy (art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, wprowadzający art. 38f ust. 1 do Ustawy o CIT);

Co:

 • Podatnicy PIT: możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty poniesionej w 2020, jednak nie więcej niż 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, wprowadzający art. 52k ust. 1 do Ustawy o PIT);
 • Podatnicy CIT: możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty poniesionej w ww. roku podatkowym, jednak nie więcej niż 5 mln zł, dochodu lub przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym ww. rok podatkowy (art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy 1.0, wprowadzający art. 38f ust. 1 do Ustawy o CIT);

Jak:

 • Korekta zeznania za 2019 (PIT) lub za poprzedni rok podatkowy (CIT) (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 52k ust. 3 do Ustawy o PIT i art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 38fk ust. 2 do Ustawy o CIT);
 • Strata nieodliczona w ww. sposób podlega odliczeniu na normalnych zasadach, czyli w ciągu kolejnych 5 lat (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 52k ust. 3 do Ustawy o PIT i art. 6 Ustawy z 31 marca 2020 wprowadzający art. 38f ust. 3 do Ustawy o CIT).

Z powyższej możliwości będzie można skorzystać dopiero w 2021 roku, bo dopiero wtedy będziemy w stanie potwierdzić, że ponieśliśmy stratę w 2020 i że nasze przychody spadły o 50%. Nie jest to więc element, który wspomoże kogokolwiek w tym momencie.

Brak kary za spóźnienie z zeznaniem PIT za 2019 rok do 31 maja 2020

Kto:

 • Podatnicy PIT zobowiązani do rozliczenia 2019 roku

Co:

W mediach ten element jest często przedstawiany jako przesunięcie terminu na złożenia PIT-u i zapłatę podatku dochodowego z 30 kwietnia 2020 na 31 maja 2020. Nie jest to do końca prawda, ponieważ ten element zapewnia nam tylko to, że w przypadku złożenia zeznania i zapłaty podatku po terminie (ale nie później niż 31 maja 2020) fiskus nie powinien, na podstawie instytucji tzw. „czynnego żalu”, nas za to ukarać i nie będziemy musieli też zapłacić odsetek. Zwracam uwagę, że rozporządzenie zapewniające zaniechanie poboru odsetek pojawiło się dużo później niż tarcza 1.0, bo 23 kwietnia 2020. Pamiętajmy też, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska).

Pamiętajmy także o tym, że termin automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38 mija 30 kwietnia 2020 (wg informacji na stronach rządowych).

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych

Kto:

 • Podatnicy PIT (przedsiębiorcy) oraz CIT będący małymi podatnikami, którzy na 2020 wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (czyli wpłacanie zaliczek w wysokości 1/12 podatku z poprzednich lat), jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Niestety, nie wiadomo, co to znaczy „negatywne konsekwencje ekonomiczne” (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 52r ust. 1 do Ustawy o PIT i art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 38j ust. 1 do Ustawy o CIT);
 • W przypadku CIT ten element stosuje się również do podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 (art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 38j ust. 4 do Ustawy o CIT);

Co:

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego

Jak:

 • O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 52r ust. 3 do Ustawy o PIT i art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 38j ust. 3 do Ustawy o CIT);
 • W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek zaliczki należne do końca roku oblicza się „standardowo” (czyli jako procent od dochodu lub wg skali) począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie (art. 4 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 52r ust. 2 do Ustawy o PIT i art. 6 Ustawy z 31 marca 2020, wprowadzający art. 38j ust. 2 do Ustawy o CIT).

W przypadku, gdy z powodu koronawirusa nasze dochody znacząco spadły i zaliczki wyliczane „standardowo” (czyli jako procent od aktualnego liczonego narastająco dochodu lub wg skali) będą niższe, wtedy może się okazać, że rezygnacja z zaliczek uproszczonych ma sens. Czasami jednak trudno może być ocenić, jakie będą nasze dochody w kolejnych miesiącach, w szczególności gdy pandemia się skończy.

Przesunięcie CIT-8 i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych do 31 maja 2020 (lub 31 lipca 2020)

27 marca 2020 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie przesuwające termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku od osób prawnych.

Kto:

 • Podatnicy CIT.

Co:

 • Przedłużenie do 31 maja 2020 terminu na:
  • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (par. 1 ww. rozporządzenia);
 • Dla niektórych podatników (zwolnionych z CIT przedmiotowo lub osiągających z działalności pożytku publicznego co najmniej 80% przychodów) termin został przedłużony jeszcze bardziej, czyli do 31 lipca 2020 (par. 2 ww. rozporządzenia).

Przesunięcie terminu składania sprawozdań finansowych

31 marca 2020 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które, na podstawie delegacji z art. 15zzh Specustawy, przesuwa terminy sprawozdań finansowych i wiele innych terminów w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Kto i co:

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, o których mowa w art. 45 ust. 5 Ustawy o PIT: przesunięcie wysyłki sprawozdania finansowego do Szefa KAS do 31 lipca (par. 2 ww. rozporządzenia);

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe na podstawie Ustawy o rachunkowości: terminy, o których mowa w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3 (sporządzenie i podpisywanie sprawozdania finansowego), art. 53 ust. 1 (zatwierdzanie sprawozdania finansowego), art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 49 ust. 1, art. 55 ust. 2a, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 1 Ustawy o rachunkowości: przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące (par. 3 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia).

W kolejnej części przechodzimy do kwestii związanych z VAT-em.

Przesunięcie wdrożenia nowej matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020

O nowej matrycy VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej pisaliśmy w tym artykule. Zgodnie z art. 63 Ustawy z 31 marca 2020 wdrożenie nowej matrycy VAT zostało przesunięte z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020.

Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

O nowych plikach JPK_VAT, które miały być wdrożone od 1 kwietnia 2020 dla dużych podatników, a od 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników, pisaliśmy w tym artykule. Zgodnie z art. 58 Ustawy z 31 marca 2020 wdrożenie nowych JPK_VAT dla dużych podatników zostało przesunięte z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020. Nie jest to zmiana istotna dla mniejszych firm, bo dla nich termin wdrożenia i tak był 1 lipca 2020.

Pakiet antykryzysowy raczej nie oferuje wiele w obszarze VAT-u – może dlatego, że ten podatek to najpoważniejsze źródło dochodów Państwa 😉.

Dalej opisujemy elementy tarczy z różnych innych obszarów.

Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. białej liście podatników (z 3 do 14 dni)

O białej liście podatników pisaliśmy w tym artykule. W sytuacji, gdy przelew na rzecz czynnego podatnika VAT zostanie zrealizowany na inny rachunek bankowy, niż widniejący na białej liście podatników na dzień jego realizacji, prawodawca umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji (np. braku możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztu albo odpowiedzialność solidarnej za VAT), pod warunkiem zawiadomienia (na formularzu wedle ustalonego wzoru) o tym fakcie fiskusa, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Art. 15zzn Specustawy wydłuża ten termin w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 z trzech do czternastu dni.

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Kto:

 • Spółki wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Co:

 • Termin na zgłoszenie przez ww. spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych zostaje wydłużony z 6 miesięcy do 9 miesięcy, czyli do 13 lipca 2020 (art. 52 Ustawy z 31 marca 2020).

Zniesienie opłaty prolongacyjnej (podatki)

Na podstawie art. 15za pkt 1 Specustawy organ podatkowy w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek nie nalicza opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to decyzji na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

W tym samym art. 15za jest jeszcze punkt 2 mówiący, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając jakiego podatku, podatników, okresu i terytorium owe zaniechanie dotyczy.

Zniesienie opłaty prolongacyjnej (ZUS)

Na podstawie art. 15zb Specustawy ZUS w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty należności za składki za okres od 1 stycznia 2020, na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza opłaty prolongacyjnej.

Tymczasowy profil zaufany

W art. 33 Ustawy z 31 marca 2020 przewidziano możliwość korzystania z tymczasowego profilu zaufanego, który będzie ważny przez 3 miesiące (z możliwością przedłużenia przez Ministra właściwego ds. informatyzacji). Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o taki profil będzie przeprowadzane przez wideoidentyfikację, przy czym nagranie z tej czynności będzie przechowywane przez 20 lat 😉.

Zakładam, że to rozwiązanie zostało wprowadzone, żeby osoby, które dotychczas nie potwierdziły swojego profilu zaufanego i nie są w stanie tego dokonać zdalnie np. poprzez bank, mogły taki profil uzyskać i załatwiać sprawy formalne przez Internet. Rozwiązanie mi się podoba, ale zobaczymy, jak będzie z realizacją (natomiast te 20 lat mnie trochę boli).

Niestety, nie wszystkie elementy tarczy są pozytywne tj. niektóre z nich będą miały zdecydowanie negatywny wpływ na przedsiębiorców np. dwa następne.

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej o 3 do 6 miesięcy

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie Ustawy z 31 marca 2020 oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14d Ordynacji podatkowej), przedłuża się o 3 miesiące (art. 31g ust. 1 Specustawy).

Co więcej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, dalej przedłużać ten okres, nie więcej jednak niż o 3 miesiące (art. 31g ust. 3 Specustawy).

Niestety, wydłużenie i tak długiego już oczekiwania na interpretację podatkową z 3 do 6 miesięcy (a potencjalnie do 9 miesięcy) to bardzo negatywna zmiana.

Obowiązek informowania ZUS-u o każdej umowie o dzieło

Art. 22 Ustawy z 31 marca 2020, zmieniający Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na każdego płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło obowiązek informowania ZUS-u o zawarciu każdej umowy o dzieło (chyba że ta osoba pozostaje z nami w stosunku pracy) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. ZUS ma obowiązek ewidencjonowania tej informacji na koncie płatnika składek (art. 22 pkt 2 Ustawy z 31 marca 2020).

Plotki głoszą, że jest to wstęp do większej kontroli umów o dzieło i ich „ozusowania”.    

Ta regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2021.

Teraz przejdziemy do kwestii mniej lub bardziej powiązanych z nieruchomościami.

Zakaz eksmisji

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (art. 15zzu Specustawy).

Przedłużenie umów najmu lokali do 30 czerwca 2020

Art. 31s Specustawy wprowadza zasadę, że umowy najmu lokalu ulegają przedłużeniu do 30 czerwca 2020 (jeśli się kończą w okresie od wejścia Specustawy w życie do końca czerwca 2020). To przedłużenie następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, które powinien on złożyć najpóźniej w ostatni dniu umowy.

Nie stosuje się tej zasady:

 • Do najemcy, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed wejściem w życie Specustawy był w zwłoce zapłatą czynszu, innych niż czynsz opłat za używanie lub opłat niezależnych od wynajmującego (jeśli ten je pobiera) za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc
 • Jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub
 • Jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
 • Do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zakaz wypowiadania umów najmu i wysokości czynszu do 30 czerwca 2020

Art. 31t Specustawy wprowadza zakaz wypowiadania najemcy umów najmu lub wysokości czynszu do 30 czerwca 2020.

Zasady tej nie stosuje w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:

 • na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów (używanie niezgodnie z umową/przeznaczeniem, wynajęcie/podnajęcie, konieczność rozbiórki lub remontu) lub
 • któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zasady tej nie stosuje się również w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

 • z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Przedłużenie kończących się wypowiedzeń najmu lokali mieszkalnych do 30 czerwca 2020

Art. 31u Specustawy wprowadza zasadę, że wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 (jeśli wypowiedzenie nastąpiło przed, a kończy się po wejściu w życie Specustawy w życie, ale przed końcem czerwca 2020). To przedłużenie następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, które powinien on złożyć najpóźniej w ostatni dniu umowy.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:

 • na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy ochronie praw lokatorów (używanie niezgodnie z umową/przeznaczeniem, zwłoka w płatnościach, wynajęcie/podnajęcie, konieczność rozbiórki lub remontu) lub
 • któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (decyzja Rady gminy)

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15p Specustawy).

Przesunięcie płatności rat podatku od nieruchomości (decyzja Rady gminy)

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020, nie dłużej niż do 30 września 2020 (art. 15q Specustawy).

Przesunięcie terminu płatności za użytkowanie wieczyste

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów (art. 15j Specustawy).

Przesunięcie terminu płatności opłaty przekształceniowej

Opłatę należną za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 (art. 53 Ustawy z 31 marca 2020).

Przesunięcie terminu obowiązkowego stosowania kas fiskalnych online m.in. dla usług zakwaterowania

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminów obowiązkowego wdrożenia kas fiskalnych online. W przypadku branż, dla których ten termin przypadał na 1 lipca 2020 (m.in. gastronomia i usługi krótkotrwałego zakwaterowania), zostanie przesunięty na 1 stycznia 2021. W przypadku branż, dla których ten termin przypadał na 1 stycznia 2021 (m.in. fryzjerzy, budowlanka, lekarze, dentyści, prawnicy, siłownie), zostanie przesunięty na 1 lipca 2021.

Inne elementy tarczy

Zastrzegam ponownie, że opisane w tym dwuczęściowym artykule elementy tarczy antykryzysowej to mój subiektywny wybór pod kątem mniejszych przedsiębiorców oraz branży nieruchomości.

Inne elementy, które zwróciły moją uwagę, to (przy każdym podałem odwołanie do odpowiedniego artykułu odpowiedniej ustawy):

 • Wprowadzenie do Ustawy o VAT możliwości wystawiania paragonów w postaci elektronicznej, za zgodą nabywca, i wysyłania ich nabywcy w sposób z nim uzgodniony (art. 32 Ustawy z 31 marca 2020);
 • Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przy czym im wcześniejsza darowizna, tym większy mnożnik odliczenia – od 200% w kwietniu do 100% czerwcu (art. 52n Ustawy o PIT dodany przez Ustawę z 31 marca 2020);
 • Zmiana w uldze na złe długi w podatku dochodowym (art. 52q Ustawy o PIT dodany przez Ustawę z 31 marca 2020);
 • Zawieszenie lub nie rozpoczynanie wielu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego i w postępowaniach sądowych, karnych, karnych skarbowych, administracyjnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 15zzr i 15zzs Specustawy); To zawieszenie może też dotyczyć zwrotu VAT ☹;
 • Zmiany w KSH umożliwiające zdalne posiedzenia i podejmowanie uchwał zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia (art. 27 Ustawy z 31 marca 2020);
 • „Uelastycznienie” czasu pracy (art. 15zf Specustawy);
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 (art. 54 Ustawy z 31 marca 2020);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 (art. 31z Specustawy);
 • Wydłużenie terminów dot. schematów podatkowych (art. 31y Specustawy)

To jest część 2 artykułu. W części 1 przeczytasz o zwolnieniach z ZUS, dofinansowaniu wynagrodzeń, świadczeniu postojowym, dofinansowaniu kosztów prowadzenia działalności, pożyczkach dla przedsiębiorców i innych. Część 1 znajdziesz tutaj.

31 marca 2020 przeprowadziłem webinar na temat tarczy antykryzysowej. Tutaj możesz obejrzeć nagranie (uwaga, webinar powstał na bazie wersji tarczy 1.0 wysłanej do Senatu).

29 kwietnia 2020 omówiłem tarczę antykryzysową 2.0 oraz wsparcie z PFR podczas rozmowy na żywo na Facebooku z Marią Kobryń. Tutaj możesz obejrzeć nagranie.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *