Grzegorz Grabowski

Limit przychodów małżonków podlegających stawce 8,5% w najmie prywatnym

W ramach ustawy dot. tzw. SLIM VAT 3 tj. ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zmienił m.in. kwestię kwoty przychodu, powyżej którego stawka podatku rośnie z 8,5% do 12,5%, w przypadku najmu prywatnego prowadzonego przez małżonków.

Zmianie uległo brzmienie art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Poprzednie brzmienie, obowiązujące do 30.06.2023 [W NAWIASACH MOJE KOMENTARZE] to:

W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a [CZYLI PRZYCHODÓW Z TZW. NAJMU PRYWATNEGO], kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 4 lit. a [CZYLI KWOTA 100 TYS. ZŁ PRZYPISANA DO PRZYCHODÓW Z NAJMU PRYWATNEGO, POWYŻEJ KTÓREJ STAWKA ROŚNIE DO 12,5%] dotyczy łącznie obojga małżonków.

Jakie były konsekwencje tego zapisu i jego interpretacji przez fiskusa?

  • Dla małżeństwa rozliczającego najem prywatny kwota przychodu, powyżej której stawka rosła z 8,5% do 12,5%, wynosiła 100 tys. zł ŁĄCZNIE!
  • Powyższe było niezależne od tego, czy małżonkowie rozliczali wynajem nieruchomości będących współwłasnością małżeńską czy też należących do ich majątków osobistych;
  • Powyższe było niezależne od tego, czy małżonkowie mieli wspólnotę czy też rozdzielność majątkową.

Brzmienie art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, obowiązujące od 1.07.2023, to:

W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6 [CZYLI OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ MAŁŻONKÓW MAJĄCYCH WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWĄ O OPODATKOWANIU CAŁOŚCI PRZYCHODU Z NAJMU PRYWATNEGO PRZEZ JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW], kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4 [CZYLI KWOTA 100 TYS. ZŁ PRZYPISANA DO PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ 8,5% DO 100 TYS. ZŁ I 12,5% POWYŻEJ 100 TYS. ZŁ], wynosi 200 000 zł.

Jakie są konsekwencje tej zmiany?

  • Dla każdego z małżonków – wynajmujących kwota, powyżej której stawka ryczałtu rośnie do 12,5%, wynosi 100 tys. zł;
  • Powyższe jest niezależne od tego, czy małżonkowie rozliczają wynajem nieruchomości będących współwłasnością małżeńską czy też należących do ich majątków osobistych;
  • Powyższe jest niezależne od tego, czy małżonkowie mają wspólnotę czy też rozdzielność majątkową;
  • W przypadku, gdy małżonkowie, mający wspólność majątkową, złożą oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków, kwota, powyżej którego stawka ryczałtu rośnie do 12,5%, wynosi 200 tys. zł.

Zmiana wchodzi w życie 1 lipca 2023, a więc ryczałt od przychodów za czerwiec lub za drugi kwartał (jeśli rozliczasz się kwartalnie), który trzeba wpłacić do fiskusa do 20 lipca 2023, obliczasz już według nowych zasad!

Uwaga, w mojej opinii opisywana tu zmiana przepisów nie zmienia regulacji dotyczących warunków (w szczególności terminu) złożenia oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków. Oświadczenie to należy złożyć właściwemu naczelnikowi US do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Obowiązywanie z mocą wsteczną

W wyniku zawartych w ustawie przepisów przejściowych (art. 29 ust. 2) nowe brzmienie ww. zapisu ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023. Inaczej mówiąc, zmiana wchodząca w życie 1 lipca 2023 obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023.

Jakie są tego konsekwencje:

  • W przypadku gdy do 30 czerwca 2023 podatnik „wszedł” w stawkę 12,5%, może się okazać, że wróci do stawki 8,5% już od rozliczenia za czerwiec lub drugi kwartał (jeśli rozlicza się kwartalnie) – o ile nie przekroczył 200 tys. zł;
  • W takiej sytuacji jednak nie można zapłaconego wcześniej ryczałtu obliczonego według stawki 12,5%, który po zmianie przepisów powinien być obliczony według stawki 8,5%, traktować jako nadpłaty. Podatnik odzyska te kwoty dopiero w rozliczeniu rocznym.

Wątpliwości interpretacyjne

Niestety, opisywane wyżej przepisy, nawet po zmianie, nie zostały sformułowane idealnie i budzą wiele wątpliwości.

W szczególności, wydaje się, że ustawodawca nie zauważył tego, że małżonkowie (oboje bądź jeden), oprócz majątku będącego współwłasnością małżeńską, mogą także wynajmować majątek osobisty. Z tego powodu, przykładowo, niejasność powstaje w przypadku, gdy małżonkowie złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu współwłasności przez jednego z małżonków, a drugi z małżonków wynajmuje jeszcze nieruchomości należące do jego majątku osobistego.

W przepisie art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym po zmianie (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2023) nie ma słowa „łącznie”, stąd niektórzy interpretują, że limit 200 tys. przysługuje każdemu z małżonków. KIS zaprzecza możliwości takiej interpretacji.

Tego, jak rozwikłać te wątpliwości, dowiemy się, jak zwykle, dopiero za jakiś czas, najprawdopodobniej z interpretacji i wyroków sądowych. Ten artykuł będzie więc aktualizowany.

Przypominam na wszelki wypadek o art. 12 ust. 14 określającym, że kwota, powyżej której stawka podatku wzrasta do 12,5%, dotyczy odrębnie każdego źródła przychodów, czyli działalności gospodarczej i najmu prywatnego.

Jeśli masz jakiś komentarz albo pytanie, napisz je w komentarzu poniżej. Będziemy się starali aktualizować artykuł, aby uwzględnić uwagi czytelników.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *