Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatkuJednym z najczęstszych tematów pytań od czytelników bloga jest kwestia kwoty wolnej od podatku (czy też kwoty zmniejszającej podatek), zaliczek na podatek wpłacanych w trakcie roku podatkowego i wpływu kwoty wolnej od podatku na te zaliczki. W szczególności, jak obliczać te zaliczki, jeśli mamy więcej niż jedno źródło przychodów np. umowę o pracę oraz wynajem.

Na samym początku warto wyjaśnić sobie, co to jest kwota wolna od podatku (a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku). Wynika ona z art. 27 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on, iż:

Podatek dochodowy [...] pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 Skala podatkowa 2013 (art. 27 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

 

Spójrzmy na pierwszą linię tabeli – mówi ona, że gdy podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł rocznie, to podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Oznacza to, że dopiero powyżej pewnej kwoty dochodu podatek będzie większy od zera. A jaka to będzie kwota? Dokładnie 3091,49 zł, ponieważ, po zaokrągleniu do pełnych złotych, a więc do kwoty 3091 zł oraz wyliczeniu podatku wg formuły:

18% * 3091 zł – 556,02 zł

otrzymamy 0,36 zł podatku, co po ponownym zaokrągleniu do pełnego złotego da nam kwotę podatku do zapłacenia w wysokości 0 zł.

Gdy jednak weźmiemy kwotę o 1 grosz wyższą tj. 3091,50 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych otrzymamy 3092 zł, a po wyliczeniu podatku wg formuły:

18% * 3092 zł – 556,02 zł

otrzymamy kwotę podatku 0,54 zł, co, po ponownym zaokrągleniu, da nam 1 zł podatku do zapłacenia.

 

Dwie istotne rzeczy

Powyższy mechanizm kwoty wolnej od podatku oznacza, że dla dochodu rocznego poniżej 3091,49 zł podatek wyniesie zero zł. Nie oznacza jednak, że możemy nie dokonywać rozliczenia. Jeśli uzyskaliśmy przychód podlegający opodatkowaniu, mamy obowiązek rocznego rozliczenia, nawet gdy okaże się, że podatek do zapłacenia będzie zerowy.

Kwota wolna od podatku nie ma zastosowania do wszystkich osiąganych przychodów. Możemy ją wykorzystać tylko dla tych źródeł przychodów, które są opodatkowane według skali podatkowej. Nie wykorzystamy jej więc przy wynajmie opodatkowanym ryczałtem, działalności gospodarczej rozliczanej przez podatek liniowy czy kartę podatkową (chyba że mamy inne źródło przychodów rozliczane według skali podatkowej).

 

Kwota wolna od podatku a zaliczki na podatek

Kwota wolna od podatku znacząco wpływa na sposób wyliczenia zaliczek na podatek. W przypadku, gdy osiągamy przychód wyłącznie z jednego źródła np. z działalności gospodarczej rozliczanej według skali podatkowej lub z wynajmu prywatnego rozliczanego według skali podatkowej, zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy obowiązek bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3 Ustawy.

Art. 44 ust. 3 Ustawy z kolei mówi, że mamy obowiązek wpłacać zaliczki miesięczne, a ich wysokość ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

 

Dla wynajmujących istotne jest to, że jeśli osiągamy przychody z wynajmu, jedynego naszego źródła opodatkowanego wg skali podatkowej, musimy wpłacać miesięczne zaliczki na podatek, począwszy od miesiąca, w którym nasz dochód przekroczy kwotę wolną od podatku.

W sytuacji, gdy naszym jedynym źródłem przychodów jest umowa o pracę, zastosowanie ma art. 32 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie obliczamy i nie wpłacamy zaliczek samodzielnie, ale robi to za nas płatnik (czyli pracodawca). On też może uwzględnić kwotę wolną od podatku.

Art. 32 ust. 3 mówi, że zaliczkę miesięczną pracodawca zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Dodatkowo, art. 32 ust 3a mówi, że oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Jeśli więc nie złożymy pracodawcy odpowiednio wcześnie oświadczenia na formularzu PIT-2, że nie osiągamy innych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie powinien on uwzględniać kwoty wolnej od podatku podczas obliczania zaliczki na podatek płacony od naszej pensji.

Oczywiście, nie stracimy naszego przywileju, ponieważ kwota wolna od podatku zostanie wtedy uwzględniona w rozliczeniu rocznym i najprawdopodobniej uzyskamy od urzędu skarbowego zwrot nadpłaconego podatku.

 

A co jeśli mamy więcej niż jedno źródło przychodów?

W przypadku, gdy mamy więcej niż jedno źródło przychodów opodatkowane według skali podatkowej, sytuacja się nieco komplikuje. Jednej osobie przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku, nawet jeśli ma więcej niż jedno źródło przychodów. Z tego powodu tylko przy jednym ze źródeł przychodów można uwzględnić kwotę wolną od podatku podczas obliczania zaliczek na podatek wpłacanych podczas roku podatkowego.

Powstaje pytanie, przy którym?

Najczęstszą sytuacją dla czytelników mojego bloga jest osiąganie przychodów z dwóch źródeł – umowy o pracę oraz z wynajmu.

Art. 44 ust. 3 Ustawy jasno mówi, że podatnicy osiągający przychód z wynajmu rozliczanego według skali podatkowej powinni obliczać zaliczki zgodnie ze skalą zawartą w art. 27 ust. 1, a więc z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Nie ma więc możliwości jej pominięcia. Oznacza to, że przy rozliczaniu wynajmu według skali podatkowej kwota wolna od podatku nie powinna być uwzględniana przez pracodawcę przy obliczaniu i wpłacaniu zaliczki na podatek w naszym imieniu.

W tej sytuacji oczywiście nie powinniśmy składać pracodawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 na formularzu PIT-2 (ponieważ uzyskujemy dochody, od których jesteśmy obowiązani opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3).

A w przypadku, gdy złożyliśmy to oświadczenie wcześniej i pracodawca uwzględnia kwotę wolną od podatku, a właśnie zaczęliśmy osiągać przychody z najmu opodatkowego według skali podatkowej, powinniśmy, zgodnie z art. 32 ust. 4 („Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia”), powiadomić pracodawcę o zmianie sytuacji.

W dużym skrócie, można powiedzieć, że, jeśli rozliczamy najem prywatny według skali podatkowej, podczas obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego powinniśmy uwzględniać kwotę wolną od podatku. Nie powinien wtedy tego robić nasz pracodawca (czyli płatnik).

Warto jeszcze dodać, że podczas obliczania zaliczek na podatek od wynajmu, bierzemy pod uwagę tylko dochód z danego źródła przychodu, czyli z wynajmu. Nie mamy obowiązku uwzględniać dochodu z umowy o pracę, żeby obliczyć wysokość zaliczki i to, w którym miesiącu musimy wpłacić pierwszą zaliczkę.

 

A co jeśli kwotę wolną uwzględnił zarówno pracodawca jak i podatnik?

Po pierwsze, należy powiadomić pracodawcę o tym, że osiągamy przychody z innych źródeł opodatkowane według skali podatkowej, tak, żeby przestał on uwzględniać kwotę wolną od podatku przy rozliczaniu naszej pensji.

Po drugie, warto zdać sobie sprawę, że wprawdzie wysokość zapłaconych w ciągu roku w naszym imieniu zaliczek będzie nieprawidłowa (ponieważ pracodawca uwzględni kwotę wolną od podatku), to jednak zapłacimy podatek w prawidłowej wysokości po dokonaniu rozliczenia rocznego (w rozliczeniu będziemy mieli niedopłatę).

Być może więc powinniśmy liczyć na to, że urząd skarbowy, wziąwszy pod uwagę, że nie próbowaliśmy zaniżyć podatku, a jedynie nie zapłaciliśmy odpowiednio wysokich zaliczek, nie będzie wyciągał z tego powodu konsekwencji.

 

Na koniec

Mam nadzieję, że powyższy wpis wyjaśnił sporo Waszych wątpliwości związanych z kwotą wolną od podatku oraz jej wpływem na zaliczki na podatek wpłacane w ciągu roku podatkowego. Po cichu liczę na to, że liczba pytań z tym związanych, trafiających do mnie mailem lub przez komentarze na blogu, znacząco się zmniejszy ;-)

Liczę też na Wasze komentarze – być może macie inną opinię albo jakieś ciekawe doświadczenia związane z tym tematem?

 

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

35 Comments

MK 15-07-2013, 21:30

Przy uzyskiwaniu przychodów z najmu pozostaje jeszcze do omówienia kwestia jak ustalać podatek w przypadku otrzymywania emerytury lub renty oraz w zakresie informowania płatnika tych świadczeń…. :)

Reply
Marta 16-07-2013, 07:20

Witam

Jezeli moim jedynym dochodem w Polsce jest dochód z wynajmu i rozliczam się ryczaltowo to czy przysługuje kwota wolna od podatku przy rocznym rozliczeniu?
Co w przypadku rozliczenia według skali podatkowej?

Pozdrawiam
Marta

Reply
Wynajmistrz.pl 05-08-2013, 05:22

MK:
Wydaje mi się, że w tym wypadku działa to podobnie jak przy łączeniu pracy na etacie i wynajmu. Ale chętnie poznam opinie innych :-)

Marta:
Jeśli rozliczasz się wyłącznie ryczałtem, to wg mnie kwota wolna nie przysługuje. Natomiast możesz z niej skorzystać, jeśli przejdziesz na rozliczenie według skali podatkowej.

Pozdrawiam

Reply
Dorota 07-09-2013, 13:13

Witam,

Jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Od 1 września podpisałam umowę o wynajem mieszkania, którego jestem właścicielem.
Moje pytanie: w jakim terminie mam zgłosić to do Skarbówki (jak otrzymam pierwszą wpłatę?).
Czy nie mając dochodów muszę płacić zaliczkę (rozliczenie ryczałtem podatku)? Czy do US muszę zgłosić to osobiście czy można pocztą?

Dziękuję za odpowiedzi.

Reply
Wynajmistrz.pl 09-09-2013, 09:56

Dorota:
Nie ma obowiązku „zgłaszania” wynajmu do US. Jeśli rozliczasz się według skali podatkowej, w odpowiednim momencie należy zacząć wpłacać zaliczki na podatek, a potem dokonać rozliczenia rocznego. Jeśli chcesz się rozliczać ryczałtem, powinnaś złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu do US do 20. dnia nastepnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskałaś pierwszy przychód. Więcej tutaj:
http://www.wynajmistrz.pl/blog/2013/01/01/podatek-od-najmu-w-2013-ryczalt-czy-na-zasadach-ogolnych-miesiecznie-czy-kwartalnie/
Pozdrawiam

Reply
Witold 17-10-2013, 14:56

A jak jest w przypadku gdy przy wynajmie od poczatku roku dopiero w sierpniu przekraczamy kwote wolna od podatku , placimy zaliczke a nastepnie we wrzesniu najemca rezygnuje z wynajmu . Nie mamy we wrzesniu przychodow a koszty tj. czynsz , amortyzacje, odsetki od kredytu odliczamy i dochod zmniejsza sie nam do kwoty ponizej tej która jest wolna od podatku(3091). Czy liczymy wogole podatek? Jesli liczymy to jak? A gdy wynajmiemy mieszkanie i wkolejnych miesiacach przekroczymy ta kwote to przy obliczaniu podatku co miesiac dliczamy kwote 556,02?
Pozdrawiam
witold

Reply
Grzegorz Grabowski 17-10-2013, 17:24

Witold,

Przychody, koszty i dochód liczymy narastająco od początku roku. Następnie zaliczkę w danym miesiącu wpłacasz tylko wtedy, kiedy podatek wyliczony od uzyskanego od początku roku dochodu (z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku) jest większy od wpłaconych przez Ciebie w poprzednich miesiącach zaliczek. Tak więc jeśli tracisz najemcę, a koszty w kolejnym miesiącu zmniejszają Ci dochód, to nie wpłacasz za ten miesiąc zaliczki, bo podatek należny jest mniejszy od sumy wpłaconych przez Ciebie dotychczas zaliczek (masz nadpłatę). W kolejnym miesiącu, jak już znajdziesz najemcę i poprawi Ci się dochód, może być odwrotnie.

Reply
Agnieszka 24-10-2013, 16:58

Wielkie dzieki za wiele uzytecznych informacji zawartych zarowno na blogu jak i w e-poradniku. Mam male pytanie odnosnie kwoty wolnej od podatku. Przebywam we Francji i tu rozliczam sie z moich dochodow z tutejszym urzedem skarbowym. W Polsce wynajmuje mieszkanie i tam place podatek z najmu na zasadach ogolnych ( jest to moje jedyne zrodlo dochodu w Polsce). Czy wg Pana powinnam rozliczac sie od pierwszej zlotowki uzyskanej z najmu, czy dopiero po przekroczeniu dochodu 3091 pln. Bede wdzieczna za odp. Pozdrawiam

Reply
Grzegorz Grabowski 25-10-2013, 00:04

Zakładam, że ma Pani w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (patrz: http://wynajmistrz.pl/podwojne-opodatkowanie-najem). Nie widzę powodu, dlaczego miałaby Pani nie uwzględniać kwoty wolnej od podatku.
Pozdrowienia

Reply
Kwota wolna od podatku 06-01-2014, 12:30

Od stycznia mamy zatrudnionego pracownika, nie złożył pracodawcy jeszcze PIT2, a przyniósł z Up taką oto informację

W świetle art.35 ust.1 pkt 3ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.. Nr 14 poz. 176 z póź. zm) do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

Zgodnie z ust. 5 cytowanego artykułu zaliczkę od przychodów wypłaconych przez urząd pracy pobiera się w wysokości 18% przychodu, pomniejszoną o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Jeżeli podatnik przed pierwszą wpłatą (wynagrodz/świadcze. Organu rentowego) złoży (zakładowi pracy/zakład. Bezp.. społ) oświadczenie PIT-2 że nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia, zaliczkę od przychodów pomniejsza się kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W sytuacji nabycia prawa do innego świadczenia (dodatku aktywizacyjnego, stypendium itp.) i niepoinformowanie pracodawcy bądź organu rentowego o tej sytuacji, spowoduje zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek (ulgi podatkowej) przez kilku płatników w jednym miesiącu, co doprowadzi do niedopłaty przy rocznym rozliczeniu podatku od dochodu.
Niezależnie czy podatnik złożył zakładzie pracy bądź ogranie rentowym oświadczenie PIT-2 odpowiedzialność za niezgodność ze stanem faktycznym informacji w nim wskazanych spoczywa na podatniku (pracowniku lub świadczeniobiorcy).
Czy pracodawca ma naliczać ulgę?

Reply
TT 21-01-2014, 00:22

Mam pewną wątpliwość. Napisał Pan, że „po pierwsze, należy powiadomić pracodawcę o tym, że osiągamy przychody z innych źródeł opodatkowane według skali podatkowej”.

Przepis mówi jednak o DOCHODACH, od których podatnik JEST OBOWIĄZANY opłacać zaliczki.
Czy zatem w sytuacji w jakiej się obecnie znajduję mam obowiązek powiadomić pracodawcę, aby zaprzestał potrącać kwotę wolną? Mój dochód roczny z najmu po odliczeniu straty z poprzedniego roku wynosi ok. 500 zł, a zatem poniżej 3091 zł, zatem interpretując przepis literalnie – przesłanka z art. 32 ust. 3 pkt 3 nie jest spełniona – nie osiągam dochodów, od których byłbym zobowiązany opłacać zaliczki. Z drugiej strony – taka interpretacja jest trochę „krzywa”, bo przecież to ile dokładnie wyniesie mój dochód z najmu wiem dopiero po zakończeniu roku.
Inna sprawa – przepisy ustawy o PIT mówią wprost co powinien zrobić płatnik, gdy podatnik zawiadomi go o zmianie stanu faktycznego. Tylko który konkretnie przepis zobowiązuje podatnika do zawiadomienia płatnika o tej zmianie? Czy niezłożenie takiego zawiadomienia można podciągnąć pod jakikolwiek przepis kks?

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź.

Reply
Arek 05-02-2014, 00:06

Witam,
A co się dzieje w przypadku gdy:
- uzyskuję dochód z umowy o pracę i z najmu mieszkania
- zaczynam rozliczać najem na zasadach ogólnych
- nie informuję o pracodawcy o tym, że otrzymuję dochody z innych źródeł
- pracodawca dalej odlicza od mojego dochodu z tyt. umowy o pracę kwotę wolną
- ja rozliczam się z US wpłacając co miesiąc zaliczki na podatek, wyliczane bez uwzględniania kwoty wolnej

Co w takim wypadku mi grozi ze strony US?
Może ktoś miał do czynienia z taką sytuacją?
Pozdrawiam,
AZ

Reply
Dorota 25-01-2016, 10:30

Dokładnie ten sam problem mnie interesuje.
Co w takiej sytuacji?

Przecież żadna różnica czy my czy pracodawca odliczamy kwotę wolną, prawda?

Reply
Artur 13-02-2014, 05:10

A teraz ciekawostka dotycząca kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta nie zawsze jest kwotą ZMNIEJSZAJĄCĄ podatek. W przypadku rozliczenia dochodów z zagranicy magicznym sposobem kwota zmniejszająca podatek staje się KWOTĄ ZWIĘKSZAJĄCĄ PODATEK.
Wszyscy pracownicy US i BIP zawsze twierdzą, że ta kwota służy do pomniejszenia zobowiązania podatkowego, lecz w przypadku sposobu rozliczania dochodów z zagranicy zastosowany mechanizm powoduje, że odejmujemy odjętą wcześniej kwotę zmniejszającą podatek (a właściwie jej część przypadającą na część podatku z dochodów z zagranicy). Minus x minus = +.

Reply
damian 02-06-2014, 12:33

czy w tym wypadku Urzad skarbowy odda mi pieniadze?

Reply
Magdalena 17-08-2014, 14:28

Nie do końca rozumiem kwestię konieczności poinformowania pracodawcy o wynajmie. Zawieram umowę najmu mieszkania od października i zamierzam płacić zaliczki od przychodu w wys. 18% co miesiąc. Wartośc wynajmu (przychodu) to jedynie kwota 350 zł., która nawet nie pokrywa wysokości odsetek od kredytu który wzięłam na zakup mieszkania (ok. 700 zł.)i które chyba mogę odliczyć w rozliczeniu rocznym. Otrzymuję też dochody z umowy o pracę. Czy muszę powiadomić pracodawcę, by ten nie uwzględniał przy miesięcznych zaliczkach kwoty wolnej od podatku? To znaczy, że przez następne miesiące będę płacić podatek wyższy i otrzymywać mniejszą wypłatę, pomimo, ze będę płacić te 18% od wynajmu? Bo przecież z wynajmu nie rozliczam się miesięcznie tylko rocznie? W rozliczeniu rocznym wyjdzie w takim razie chyba wysoka nadpłata. Czy powinnam te zaliczki zacząć płacić dopiero w momencie, kiedy ich wartość przekroczy kwotę wolną od podatku? A więc dopiero od września 2015 r.?

Reply
Adam 31-08-2014, 22:58

Magdaleno, mam podobną sytuację do Twojej. Z tego co ja rozumiem to niestety trzeba powiadomić pracodawcę, żeby ten przestał uwzględniać kwotę wolną od podatku. W zamian za to nie będziesz musiała płacić tych 18% od dochodu (a nie przychodu jak napisałaś) z najmu dopóki nie przekroczysz kwoty wolnej od podatku.

Reply
Wojtek 12-10-2014, 23:09

Witam,
Moja sytuacja dotyczy najczęstszego przypadku: umowa o pracę + wynajem. Mam dwa pytania:
1.Napisałeś, że kwotę wolną powinno się odliczać od wynajmu a nie powinien już tego robić pracodawca. Ale jeżeli większy dochód mamy z pracy to czy na tym nie stracimy?
Jeżeli zacznę wynajem od października za np 1300zł, to licząc dochód nie wykorzystam całej kwoty wolnej a z pracy całą tą kwotę bym wykorzystał.
2.Napisałeś, że „podczas obliczania zaliczek na podatek od wynajmu, bierzemy pod uwagę tylko dochód z danego źródła przychodu, czyli z wynajmu.” A jak to się ma do limitu 85 528 zł? Jeżeli mój łączny dochód przekroczy pierwszy próg to tracę uprawnienie do kwoty wolnej?

Reply
Adam 13-10-2014, 17:38

Wojtek,
zwóć uwagę, że chodzi o wyliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego a nie jego samego. Na koniec roku i tak będziesz musiał wyliczyć całkowity należny podatek i ewentualnie wyrównać różnicę. Do wyliczenie całkowitego należnego podatku będziesz posłużyć się wzorem:
[kwota, od której należy zapłacić podatek] = [suma wszystkich dochodów, czyli dochód z najmu + pensja za cały rok] – [kwota wolna od podaktu].
Teraz, jesli nie przekroczyłeś limitu 85 528 złotych to kwotę z poprzedniego wzoru możysz przez 18% i wychodzi Ci podatek należy. Jeśli, przekroczyłeś tą kwotę to podatek należny liczysz tak, że limit 85 528 możysz przez 18% i do tego dodajesz to o ile przekroczyłeś limit pomnożone przez 32%.
Następnie, niezależnie od tego czy podatek należy wyliczałeś z przekroczeniem czy bez limitu, od należnego podatku odejmujesz sumę wpłaconych zaliczek (przez Ciebie i pracodawcę). Wychodzi Ci kwota jaką musisz dopłacić lub należny Ci zwrot, jeśli wynik jest ujemny.
To tak w wielkim skrócie :)

Reply
Wojtek 13-10-2014, 23:19

Z Twojego wzoru rozumiem, że jeżeli mój łączny dochód przekroczy pierwszy próg to nie tracę uprawnienie do kwoty wolnej?
I teraz kłoci mi się to z wyliczeniem, o którym napisałem w komencie na złym wątku:) :
„Korzystając z poradnika wyliczyłem należny podatek i poszedłem z tymi zapiskami do okienka w US, żeby zapytać, czy mają jakieś wątpliwości:)
Pani od moich obliczeń zaczęła odliczać kwotę ulgi 556,02zł.
Jej wzór to:
I m-c: przychód (za pierwszy miesiąc wynajmu) – koszty (za pierwszy miesiąc wynajmu) = dochód (za pierwszy miesiąc wynajmu) x 18% – 556,02zł = podatek
II m-c: przychód (za 2 m-c wynajmu) – koszty (za 2 m-c wynajmu) = dochód (za 2 m-c wynajmu) x 18% – 556,02zł = podatek
No i z tych obliczeń wychodzi, że przez pierwsze miesiące wcale tego podatku nie zapłacę…”

No i teraz tak: kwotę wolną liczę od całego dochodu (praca + wynajem) a zaliczki mam płacić tylko od wynajmu. Licząc jak pani w us pierwszą zaliczkę płaciłbym po około 6 miesiącach wynajmu (to -556,02 w jej wzorze) a licząc ze wzoru na blogu od 1 miesiąca a potem dostałbym zwrot za kwotę wolną. Która wersja jest prawdziwa?

Reply
Adam 14-10-2014, 18:11

Zgadza się, kwota wolna przysługuje zawsze, nie zależnie od osiągniętego progu.
Który wzór masz na myśli kiedy piszesz o wzorze na blogu? Jeśli chodzi Ci o mój to ja podałem bardzo ogólny wzór na wyliczenie całkowitego podatku po zakończeniu roku, a pani ze skarbówki podała Ci wzór na wyliczanie zaliczek podatku z najmu.

Reply
Wojtek 14-10-2014, 23:10

Chodziło mi o twój wzór ogólny.
Ale ok, kwota wolna przysługuje zawsze, liczy się ją dla całego dochodu.
Zaliczki liczy się zgodnie ze wzorem z US.
A na koniec roku się wyrówna:)
Dzięki za pomoc:)

Reply
Jacek 29-10-2014, 00:41

Panie Grzegorzu, potrzebuję jasną odpowiedź pytanie:
Czy zgłoszenie pracodawcy najmu (aktualizacja PIT-2) jest obowiązkowe i czy niezgłoszenie to łamanie prawa, za co groziłaby jakaś kara, jeśli od początku będę płacić zaliczki bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku?
Ja nie widzę różnicy dla US miedzy tym, że pracodawca odlicza kwotę wolną od podatku, czy miałbym to robić przy najmie, a pracodawca by tego nie robił po moim zgłoszeniu, tak czy inaczej US dostaje należną zaliczkę, ewentualnie proszę o informację czy są inne uwarunkowania dlaczego to najem ma „pierwszeństwo”, może jest jakaś ukryta korzyść dla podatnika jeśli sam odlicza kwotę wolną od podatku niż jeśli robi to pracodawca?

Reply
Kwota wolna od podatku 11-01-2015, 19:53

Szkoda tylko, że w Polsce kwota wolna od podatku jest jedną z najniższych na świecie, co oznacza w rzeczywistości wyższe podatki.

Reply
Michał 19-02-2016, 14:21

Witaj, jak zwykle bardzo przydatny i dobry wpis. Mam pytanie odnośnie konkretnej sytuacji – jestem jedynym właścicielem mieszkania, które jest przedmiotem najmu i w związku z tym samodzielnie zamierzam rozliczać się z US. Jednak w 2017 roku będę rozliczał PIT roczny wspólnie z żoną.
Pytanie – czy mogę (muszę?) uwzględnić podwójną kwotę wolną od podatku i powiadomić o tym również pracodawcę żony?
Z góry dziękuję za pomoc!

Reply
Mateusz 11-03-2016, 16:50

A ja mam pytanie o taką sytuację: pracownik zatrudniony na umowę o pracę, pracodawca uwzględnia kwotę wolną od podatku. Pracownik dodatkowo jest wynajmującym, w ciągu roku nie płacił zaliczek na podatek dochodowy, ale łączne przychody z tego tytułu w ciągu roku podatkowego wyniosły 1000 zł, więc teoretycznie są wolne od podatku.

Czy w tej sytuacji wystarczy, że wynajmujący złoży deklarację roczną PIT-36 uwzględniającą przychód i podatek z wynajmu i zapłaci zaległy podatek, czy musi przejść jakąś inną procedurę (np. czynny żal, odsetki podatkowe lub cokolwiek innego)?

Reply
'ola 18-08-2016, 18:13

Dzień dobry, mam pytanie – wynajęłam pokój studentce w moim mieszkaniu. Dochód z tego wynajmu jest moim jedynym dochodem i nigdy wcześniej nie pracowałam,nie rozliczałam się z US. Roczny dochód z wynajmu nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Co w tej sytuacji z robic – ryczałt, czy na zasadach ogólnych?

Reply
Jarek 03-09-2016, 06:26

Mam podobna sytuację jestem studentem bez dochodu rodzice uzyczyli mi mieszkanie w ktorym mieszkam i moge jeden pokoj wynajmować. Czy aby skorzystac z kwoty wolnej od podatku musze wybrac skale czy moge ryczałt? Czy wiedząc że dochod z najmu mi nie przekroczy kwoty wolnej mogę temat „przespać”? Licze na to ze w razie kontroli będzie nakaz opodatkowania według skali a i tak będzie zwrot podatku. Czy się mylę?

Reply
Adam 05-09-2016, 21:01

Aby skorzystać z kwoty wolnej musisz wybrać skalę.
Skala jest domyślną formą opodatkowania więc jeśli się na nią zdecydujesz to do końca roku faktycznie nic już nie musisz robić. Później, do końca kwietnia będziesz musiał wypełnić odpowiedni PIT.

Reply
Marek 08-09-2016, 05:37

Dzięki. A przeszły rok jeśli kwota wolna pozostanie taka sama trzeba będzie wykorzystać amortyzację aby nie płacić podatku? Czy amortyzację mogę wyliczać będąc synem właścicieli mieszkania mi uzyczonego?

Reply
Adam 12-09-2016, 21:04

Z tego co się orientuję to amortyzować można jedynie własne mieszkania więc w Twoim przypadku amortyzacja raczej nie wchodzi w grę. Zastanów się czy przejście na ryczałt nie będzie bardziej opłacalne.
Sugeruję poczytać to co jest w sekcji „Przydatne zasoby”.

Jarosław 19-09-2016, 22:04

Według jakiej stawki amortyzować element wyposażenia, którego wartość jednostkowa przekracza kwotę 3500 zł.? Na przykład meble kuchenne do zabudowy.

Reply
Arnold 06-01-2017, 21:30

Witam. Nawiązując do powyższego artykułu chciałbym się dowiedzieć czy w związku z nową kwotą wolną od podatku czyli 6600zł zasada „pierwszeństwa” to skorzystania z tej kwoty jest ciągle taka sama? Czyli inaczej mówiąc mój pracodawca nie skorzysta z mojej ulgi tylko ja w pełnym wymiarze.

Reply
Darek 19-02-2017, 18:21

Witam.
Moje pytanie dotyczy następującej sytuacji:
Pracuję na etacie, rozliczam się wspólnie z żoną (też etat) wg zasad ogólnych (wspólnie płacimy niższy podatek). Dodatkowo osiągamy z wynajmu dochód 0PLN (właściwie, to go nie osiągamy ze względu na to, że koszty + amortyzacja przewyższają przychody). Wynajem też rozliczamy na zasadach ogólnych. Mój pracodawca (jako, że wg mojego oświadczenia to ja w całości biorę na siebie rozliczenie wynajmu, a nie po 50% z żoną) nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku (wg mojego oświadczenia). Ponieważ z wynajmu nie mam dochodu do opodatkowania, to także nie mogę uwzględnić tej wolnej kwoty w tym rozliczeniu. Taka sytuacja będzie trwać przez cały roku 2017 (wiem, że dochód z wynajmu = 0pln). Czy w związku z tym mój pracodawca faktycznie nie może uwzględniać tej kwoty? I drugie pytanie, czy na koniec roku 2017 w rozliczeniu rocznym jakoś ta kwota będzie rozliczona (faktycznie, to ani pracodawca, ani ja jej nie uwzględniamy)?

Reply
Mika 18-10-2017, 16:41

Jak w takim razie obliczasz należny podatek za nieruchomość? Sprawdź wzór. Podejrzewam, że do obliczenia najprawdopodobniej uwzględniasz kwotę wolną, dopiero potem odejmujesz amortyzację.

Reply

Leave a Reply

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!