Jak sprzedawać, nie sprzedając (wywiad z Wojtkiem Woźniczką)

Jak sprzedawać, nie sprzedając (wywiad z Wojtkiem Woźniczką)

Zapraszam Cię do posłuchania kolejnego wywiadu. Do rozmowy zaprosiłem Wojtka Woźniczkę, którego ludzie z branży nieruchomości znają jako specjalistę od negocjacji, a ostatnio także sprzedaży. Jest to już drugi wywiad z Wojtkiem na tym blogu, pierwszy można przeczytać TUTAJ.

Z Wojtkiem rozmawialiśmy trochę o negocjacjach i dwóch jego książkach na ten temat, ale skupiliśmy się głównie na sprzedaży.

Trzecia książka Wojtka dotyczy właśnie tego tematu. W jaki sposób sprzedawać, nie sprzedając, czyli koncepcji: nie sprzedawaj, a pozwól kupić. Tak naprawdę, każdy z nas coś codziennie sprzedaje, a w branży nieruchomości tym bardziej umiejętności sprzedażowe są istotne. Oferujemy przecież nasze mieszkania czy pokoje najemcom, nieruchomości na sprzedaż ich potencjalnym nabywcom, a jeśli prowadzimy biznes podnajmowy to tym bardziej musimy sprzedać nasze usługi właścicielom mieszkań.

Na koniec wywiadu Wojtek ujawnił pewna niespodziankę, o której, wg mojej wiedzy, po raz pierwszy wspomniał publicznie.

Wywiad możesz odsłuchać poprzez iTunes i/lub poprzez dowolną aplikację do słuchania podcastów:

Subscribe: iTunes | RSS

Wywiad możesz także odsłuchać bezpośrednio na tej stronie (po prostu kliknij ikonę odtwarzania poniżej) lub możesz ściągnąć plik mp3 z wywiadem i odtworzyć go na dowolnym urządzeniu (komputerze, komórce, odtwarzaczu mp3 itp.). W celu ściągnięcia kliknij strzałkę do dołu poniżej (z prawej strony).

Transkrypt wywiadu (spisana treść w formie pliku PDF) znajduje się tutaj.

Linki związane z wywiadem:

 

Zmiany podatkowe 2018/2019

Zmiany podatkowe 2018/2019

(autorem tego artykułu jest Marek Golec)

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić najważniejsze zmiany podatkowe, które:

– pojawiły się w trakcie 2018 roku (które naszym zdaniem warto przypomnieć przy okazji tego artykułu),

– weszły w życie 1 stycznia 2019 r.,

– najprawdopodobniej zajdą w niedalekiej przyszłości (czyli w 2019 roku).

Ostrzegam, że artykuł nie opisuje wszystkich zmian, które zaszły bądź zajdą, ale jest listą subiektywnie przez nas wybranych zmian, istotnych, naszym zdaniem, dla osób działających na różne sposoby w branży nieruchomości. Polecam też inny artykuł o tym, jak wybrać formę opodatkowania najmu w 2019 roku, w którym opisane są zmiany bezpośrednio związane z rozliczaniem najmu prywatnego.

Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Edycja 2019.

ZMIANY W TRAKCIE 2018 ROKU (warte przypomnienia)

 

Spis z natury bez zawiadamiania fiskusa

Od września 2018 r. nie ma obowiązku zawiadamiania Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury w trakcie roku.

Ta zmiana ma duże znaczenie m.in. dla osób zajmujących się handlem nieruchomościami ze względu na większą swobodę i mniej formalności przy kształtowaniu dochodu i zaliczek w ciągu roku dzięki różnicom remanentowym.

Sporządzając spis z natury na koniec miesiąca, jego wartość jest uwzględniana przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli wartość remanentu końcowego jest niższa od wartości remanentu początkowego, wtedy dochód ulega obniżeniu i w konsekwencji obniżeniu ulega także zaliczka na podatek dochodowy.

Taki zabieg pozwala na znaczące obniżenie kwot zaliczek na podatek dochodowy i przeznaczenie środków na bieżącą działalność. Uwaga, ten zabieg to metoda na obniżenie zaliczek na podatek, a nie podatku, który, jeśli wystąpił dochód, i tak zapłacimy najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku.

Amortyzacja nieruchomości otrzymanych w drodze spadku i darowizny

W drugiej połowie 2018 roku ukształtowały się przepisy oraz stanowisko organów podatkowych w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej „ŚT i WNiP”) nabytych w drodze spadku i darowizny.

Majątek nabyty w drodze spadku można nadal amortyzować tak jak do końca 2017 roku, czyli jego amortyzacja jest kosztem podatkowym, co wynika wprost ze znowelizowanych przepisów.

W przypadku środków trwałych nabytych w drodze darowizny jest nieco inaczej.

Jeżeli zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP przed 1 stycznia 2018 r., to mogą nadal być amortyzowane na zasadach obowiązujących do końca 2017 r. ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych.

W sytuacji, gdy zostały one nabyte lub wprowadzone do ewidencji ŚT i WNiP po 1 stycznia 2018 r., ich amortyzacja nie będzie stanowiła kosztu podatkowego, chyba że amortyzował je darczyńca (wtedy my mamy prawo do kontynuacji amortyzacji).

Szerzej na temat amortyzacji odziedziczonych i darowanych nieruchomości można przeczytać w poniższym artykule:

https://wynajmistrz.pl/amortyzacja-odziedziczonych-i-darowanych-nieruchomosci

 

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 R.

 

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Do 2018 roku w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, pięcioletni okres opodatkowania był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkobiercę, czyli od dnia śmierci spadkodawcy.

Było to dotkliwe dla podatników, którzy zbywali odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce jej odziedziczenie.

W praktyce opodatkowaniu podlegał dochód, który był tożsamy z przychodem ze sprzedaży nieruchomości ze względu na brak możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, zważywszy na fakt, że nabycie było nieodpłatne.

Począwszy od 2019 roku pięcioletni okres liczony jest od końca roku, w którym spadkodawca nabył daną nieruchomość, co sprawia, że w licznych przypadkach sprzedaż odziedziczonej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu, nawet po szybkim jej zbyciu.

Wydłużenie ulgi mieszkaniowej z dwóch do trzech lat

Dokonując transakcji prywatnej zbycia nieruchomości w ciągu pięcioletniego okresu opodatkowania, podatnicy w razie uzyskania dochodu z tej transakcji mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego, gdy przeznaczyli kwotę przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch licząc od końca roku, w którym została zbyta nieruchomość.

Od 2019 roku okres ulgi został wydłużony do trzech lat licząc od końca roku, w którym została zbyta nieruchomość. Niezbędne do skorzystania z ulgi jest przeniesienie własności nieruchomości, a nie samo wydatkowanie środków. Ma to głównie znaczenie w przypadku transakcji na rynku pierwotnym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej przysługuje podatnikowi, jeśli wydatkuje kwotę przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Zatem z ulgi mieszkaniowej nie skorzystamy, jeśli nabędziemy nieruchomość, którą przeznaczymy na wynajem lub na handel.

Znika użytkowanie wieczyste gruntów w przypadku lokali i budynków mieszkalnych

Od 2019 roku nie będzie już opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w przypadku lokali i budynków mieszkalnych. Właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań, którzy byli użytkownikami wieczystymi, z mocy ustawy uwłaszczą się na gruncie, na którym znajduje się ich nieruchomość. W miejsce opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przyszli właściciele będą wnosić opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat.

Jak wskazują ustawy o podatkach dochodowych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Opłata przekształceniowa jest wydatkiem na zakup gruntu i nie jest opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Zatem owa opłata nie będzie stanowić kosztu podatkowego, a podwyższy wartość początkową gruntu. Wydatki na zakup gruntu są kosztem podatkowym dopiero w dacie jego zbycia.

Nowy termin na zmianę formy opodatkowania

Jeszcze w 2018 roku podatnicy mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Począwszy od 2019 roku, ze względu na nowe przepisy, zarówno wyboru, jak i zmiany formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo , jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego. Wybierając ryczałt, jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, czas na wybór tej formy opodatkowania jest do 31 stycznia następnego roku. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie zeznania PIT-28.

Powyższe oznacza, że w praktyce, większość podatników będzie miała czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 20 lutego.

Wybór metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy nie będą już składać oświadczeń w terminie do 20 lutego odnośnie zmiany metody wpłacania zaliczki na podatek dochodowy. Za to będziemy o wyborze metody płacenia zaliczki w danym roku powiadamiać fiskusa dopiero w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych, podatnicy będą informować o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym.

W przypadku zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej, podatnicy również będą informować o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym.

W razie rezygnacji z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, podatnicy złożą informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Z powyższego wynika, że nie zaznaczając wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej, podatnik dokonuje wyboru wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

W najmie prywatnym jedynie w przypadku rozliczania się ryczałtem można opłacać zaliczki w trybie kwartalnym. Istnieje jednak pewne ograniczenie. Otrzymane przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Usługa „Twój e-PIT”

Do 15 lutego 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników w ramach usługi „Twój e-PIT” na Portalu Podatkowym zeznania roczne PIT-37 i PIT-38.

Będą one sporządzone na podstawie informacji od płatników oraz informacji ze złożonych za ubiegły rok PITów w zakresie ulg i odliczeń.

Zeznania roczne będą czekały na Portalu Podatkowym na zatwierdzenie lub modyfikację, chociażby w zakresie przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Brak działania podatnika sprawi, że zeznanie zostanie automatycznie złożone z upływem terminu.

Podatnicy będą jednak mogli składać zeznanie roczne na dotychczasowych zasadach. Jeśli tak uczynią, będzie to oznaczało odrzucenie zeznania sporządzonego przez KAS.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 000 000 zł

W zeznaniu rocznym za 2019 rok (czyli tym składanym do końca kwietnia 2020 roku) podatnicy będą mogli rozliczyć jednorazowo stratę z lat ubiegłych, jak do tej pory, w ciągu pięciu kolejnych lat. Jednakże, jeśli wysokość straty nie przekroczy kwoty 5 000 000 zł, podatnik będzie mógł rozliczyć stratę jednorazowo, a nie do limitu 50% straty w danym roku.

Wynagrodzenie małżonka i małoletniego dziecka kosztem podatkowym

Wynagrodzenia wypłacane przez przedsiębiorców ich małżonkom oraz małoletnim dzieciom będą kosztem uzyskania przychodów.

Natomiast praca własna podatnika nadal nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Niższa stawka PCC od umowy pożyczki

Aby zachęcić do częstszego rozliczania się z fiskusem głównie młodych przedsiębiorców, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej zaciągają prywatne pożyczki, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych dla umów pożyczek ulega obniżeniu z 2% do 0,5%.

CIT w stawce 9%

Z preferencyjnej stawki 9% podatku dochodowego od osób prawnych będą mogły skorzystać, przy spełnieniu kilku warunków, podmioty, które rozpoczynają w danym roku działalność lub mają status małego podatnika, czyli takie, u których wartość przychodów (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, czyli brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.

Istnieje jednak ryzyko utraty prawa do preferencyjnej stawki w trakcie roku podatkowego. Nastąpi to w sytuacji, gdy przychody (w tym przypadku bez kwoty należnego podatku od towarów i usług, czyli netto) w danym roku podatkowym przekroczą wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 1 200 000 euro. W takich okolicznościach przychody za cały rok będą opodatkowane w stawce 19%.

Warto dodać, że stawka 9% nie ma zastosowania dla źródła przychodów „przychody z zysków kapitałowych”, tylko dla źródła przychodów „pozostałe przychody (tzw. przychody operacyjne)”.

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami

Obrót kryptowalutami będzie rozliczany według 19% stawki, w źródłach przychodów, jakimi są przychody z kapitałów pieniężnych (PIT) lub przychody z zysków kapitałowych (CIT).

Powyższe oznacza, że podatnicy PIT nie będą mogli rozliczać obrotu kryptowalutami w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozwiane zostały wątpliwości odnośnie momentu powstania przychodu. Z wyjaśnień wynika, że przychód powstaje w dacie zamiany wirtualnej waluty na walutę fiat (np. PLN, USD, EUR) lub w momencie zakupu za walutę wirtualną towaru lub usługi.

Nie będzie też pobierany PCC w stawce 1% od nabycia walut wirtualnych.

Ze względu na baczne przyglądanie się polityków temu zjawisku, wyżej opisane podejście ma mieć charakter tymczasowy i ma obowiązywać do końca czerwca.

Danina solidarnościowa

Podatnicy, których roczny dochód przekroczy 1 000 000 zł wesprą rodziny osób niepełnosprawnych poprzez zapłatę podatku w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Wygląda więc na to, że mamy nową stawkę podatku w obowiązującej do tej pory progresywnej skali podatkowej.

Natomiast podatek liniowy przestaje już być rzeczywistym podatkiem liniowym, ze względu na nową, 23% stawkę wynikającą z progresji, która powstała na skutek daniny solidarnościowej.

Exit tax

Specjalnemu opodatkowaniu będą podlegały firmy i osoby fizyczne, które zamierzają przenieść swoje aktywa za granicę.

Exit tax to podatek m.in. od niezrealizowanych zysków przedsiębiorstwa, które postanowiło przenieść się do innego kraju.

Stawka exit tax w to 19% oraz 3% (w przypadku, gdy nie ustala się kosztu uzyskania przychodu).

Niższy ZUS dla płatników niemających prawa do preferencji

Przy spełnieniu szeregu kryteriów, przedsiębiorcy, którzy nie mają już prawa do małego ZUSu i nie przekroczyli w poprzednim roku przychodu w wysokości trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 63 000 zł (2 100 zł * 30), mogą w 2019 roku opłacać składki społeczne w niższej wysokości.

W przypadku chęci skorzystania z tej „promocji”, oprócz konieczności spełnienia wielu warunków, należy w terminie do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 1 stycznia 2019 r. z dotychczasowego kodu ubezpieczenia i zgłosić się ponownie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 1 stycznia 2019 r. z kodem ubezpieczenia 05 90 00.

Ulga na złe długi – 90 a nie 150 dni

W przypadku braku otrzymania zapłaty za fakturę, podatnik będzie miał prawo skorygować VAT należny po 90, a nie po 150 dniach, licząc od dnia upływu terminu płatności faktury.

Analogiczna zmiana będzie dotyczyć dłużnika. Będzie on zobowiązany do korekty odliczonej kwoty VATu wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90, a nie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Zwiększenie limitu amortyzacji samochodu osobowego

Limit amortyzacji podatkowej samochodu osobowego ulega zwiększeniu z 20 000 euro do 150 000 zł. Dla samochodów elektrycznych limit wyniesie 225 000 zł.

Powyższe oznacza, że amortyzacja środka trwałego w postaci samochodu osobowego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w całości, jeżeli jego wartość początkowa nie przekroczy 150 000 zł, a w przypadku samochodów elektrycznych 225 000 zł.

W razie wartości początkowej przekraczającej powyższe limity, odpis amortyzacyjny będzie księgowany w koszty firmy proporcjonalnie.

Ograniczenia w leasingu i wynajmie samochodu osobowego

Zawierając w 2019 roku umowę leasingu lub wynajmu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), który będzie używany do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nie uwzględni w kosztach podatkowych całej raty leasingowej lub czynszu najmu. Będzie on zobligowany do zastosowania proporcji wynikającej z podzielenia kwoty 150 000 zł przez wartość samochodu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku czynnych podatników VAT, którzy mają prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego kwotę 150 000 zł należy podzielić przez wartość netto samochodu powiększoną o 50% VATu, który nie podlega odliczeniu.

Powyższe regulacje nie znajdą zastosowania dla umów zawartych do końca 2018 roku. Oznacza to, że dla umów zawartych do końca 2018 roku, podatnicy będą rozliczać koszt raty leasingowej lub czynszu najmu bez stosowania proporcji do końca trwania umowy, pod warunkiem, że umowa nie zostanie zmieniona lub odnowiona.

Limity kosztów używania samochodów osobowych

Oprócz ograniczeń w amortyzacji, leasingu i wynajmie pojawią się kolejne limity dotyczące uwzględniania w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych.

Wydatki na przeglądy i usługi serwisowe, naprawy, paliwo, przejazdy autostradami, opłaty parkingowe, itp. będą kosztem firmy w 75% lub zaledwie w 20%.

Limit 20% będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej swój prywatny samochód, niebędący środkiem trwałym.

W pozostałych przypadkach przedsiębiorca uwzględni w kosztach 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego.

Pożegnanie kilometrówki

Do końca 2018 roku w przypadku używania samochodu osobowego na podstawie umowy najmu, umowy użyczenia lub gdy przedsiębiorca korzystał w działalności gospodarczej ze swojego prywatnego auta, konieczne było sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Od 2019 roku nie ma już potrzeby rozpisywania tras.

Kilometrówka dla celów podatku dochodowego będzie natomiast obligatoryjna, tak jak to ma miejsce w VAT, jeśli podatnik zdecyduje się na używanie samochodu osobowego wyłącznie dla celów firmowych i będzie księgował 100% wydatków w koszty.

Limitowany koszt przy sprzedaży samochodu osobowego

W przypadku odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, kosztem uzyskania przychodów, co do zasady, jest jego niezamortyzowana część.

Sytuacja będzie nieco inaczej wyglądać w przypadku zbycia auta, którego wartość początkowa przewyższy kwotę 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Kosztem podatkowym będzie różnica między kwotą 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Należy tutaj podkreślić, że to ograniczenie nie znajdzie zastosowania dla samochodów wprowadzonych do ewidencji ŚT i WNiP przed 1 stycznia 2019 r.

Zachęcam też do przeczytania zaktualizowanego na 2019 rok artykułu o rozliczaniu samochodów osobowych w firmie.

 

PLANOWANE ZMIANY W TRAKCIE 2019 ROKU

 

Poniższe zmiany najprawdopodobniej pojawią się w 2019 roku. Wszystkie są związane z Ustawą o VAT. Zmiany w tym podatku, w przeciwieństwie do podatku dochodowego, mogą być wprowadzane (i najczęściej są wprowadzane) w trakcie roku podatkowego, od początku któregoś z kalendarzowych kwartałów.

Znikną deklaracje VAT-7 i VAT-7K

Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz dotychczasowe pliki JPK_VAT.

Wyeliminuje to konieczność wysyłania dwóch odrębnych dokumentów: deklaracji i pliku JPK_VAT.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

Ze względu na sprzeczność polskiej definicji pierwszego zasiedlenia z przepisami unijnymi, w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. prawodawca postanowił zmienić tę definicję.

Przez pierwsze zasiedlenie będzie rozumieć się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak widać, nie będzie już wymogu oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, aby spełnić warunek pierwszego zasiedlenia.

Faktura do paragonu

Z zapowiedzi wynika, że podatnik nie będzie mógł uzyskać faktury na podstawie wystawionego paragonu, jeśli paragon nie będzie zawierał jego NIP. W przypadku wystawienia faktury do paragonu bez NIP nabywcy, wystawca faktury narazi się na sankcję w wysokości 100% VATu wynikającego z faktury. Na taką samą sankcję narazi się odbiorca faktury, jeśli odliczy z niej VAT.

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne, które są aktualnie używane przez podatników będą stopniowo zastępowane nowymi.

Kasy fiskalne online będą przekazywały dane na temat transakcji, w tym paragony i raporty dobowe, w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedsiębiorcy z niektórych branż będą zobligowani do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online. W pierwszej kolejności mają to być branże motoryzacyjna i paliwowa. Następne będą to branże gastronomiczna i hotelarska. Warto w tym miejscu zauważyć, że do branży hotelarskiej kwalifikują się firmy zajmujące się świadczeniem usług zakwaterowania (najem krótkoterminowy).

 

Rozliczanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Rozliczanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej

(autorem tego artykułu jest Marek Golec)

(artykuł został zaktualizowany do przepisów obowiązujących w 2020 roku)

Pomimo, że nasze biuro rachunkowe jest wyspecjalizowane w obsłudze rynku nieruchomości, liczne pytania i przypadki naszych klientów dotyczące rozliczania samochodów osobowych w firmie sprawiły, że wyspecjalizowaliśmy się również w tym obszarze.

Na co dzień otrzymujemy od przedsiębiorców pytania:

– Czy lepiej kupić samochód za gotówkę czy skorzystać z leasingu?

– Czy mogę swój prywatny samochód wykorzystywać w firmie?

– Czy zakup samochodu będzie moim kosztem?

– Czy muszę sporządzać kilometrówkę?

– Czy mogę odliczyć VAT?

– Czy i jaki będę musiał zapłacić podatek w przypadku sprzedaży samochodu?

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Ci odpowiedzi na powyższe pytania.

Wydatki samochodowe można uwzględniać w kosztach firmowych zarówno, gdy samochód jest składnikiem majątku firmy jak i gdy nim nie jest.

Samochód firmowy czy niefirmowy

Najprościej rzecz ujmując, samochód firmowy to ten, który został nabyty lub wprowadzony do majątku firmy jako środek trwały.
W pozostałych przypadkach uznajemy, że samochód nie stanowi majątku firmy. Jakie to przypadki?

Samochód niefirmowy

Samochód niefirmowy

Jak wynika z powyższego schematu, jest kilka sposobów na użytkowanie niefirmowego samochodu w działalności. Omówmy pokrótce każdy z nich.

Wykorzystanie prywatnego samochodu – przedsiębiorca ma prawo do wykorzystywania prywatnego samochodu dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie wprowadzając auta do majątku firmy, przedsiębiorca nie uwzględni odpisów amortyzacyjnych w kosztach. Ponadto, rozliczona zostanie znikoma część wydatków na jego używanie. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Użyczenie – przedsiębiorca może bezpłatnie używać nieswojego pojazdu do celów firmowych na podstawie umowy użyczenia, co rodzi przychód z nieodpłatnych świadczeń, który jednak w przypadku członków rodziny jest zwolniony z podatku dochodowego.

Leasing operacyjny – w tej formie leasingu samochód jest środkiem trwałym finansującego (firmy leasingowej), a nie korzystającego. Jego udostępnienie jest traktowane jak usługa i dlatego faktury za raty księgujemy w koszty, nawet tę dotyczącą opłaty wstępnej (która zazwyczaj opiewa na wysoką kwotę). Należy w tym miejscu wspomnieć o wprowadzonym od 1 stycznia 2019 r. limicie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków leasingowych w przypadku samochodów, których wartość przekracza kwotę 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). Jeszcze wrócimy do tego zagadnienia.

Umowa leasingu operacyjnego powinna zostać zawarta na czas oznaczony i trwać co najmniej przez okres 24 miesięcy. Po jej zakończeniu korzystający powinien zwrócić auto firmie leasingowej, jednakże większość umów jest skonstruowanych w taki sposób, że ma on możliwość wykupu przedmiotu leasingu.

Wynajem długoterminowy – w odróżnieniu od leasingu operacyjnego, w przypadku wynajmu okres używania może być krótszy niż 24 miesiące. Czynsz najmu jest tak skalkulowany, że płaci się za utratę wartości samochodu w odniesieniu do okresu jego użytkowania.

Przy wynajmie długoterminowym również stosuje się ograniczenie w przypadku samochodów, których wartość przekracza 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Samochód firmowy

Jak wcześniej wspomniałem, samochód firmowy cechuje się tym, że został nabyty lub wprowadzony do majątku firmy jako środek trwały. W jakich okolicznościach ma to miejsce?

Samochód firmowy

Poniżej opis wymienionych na rysunku przypadków.

Samochód prywatny wprowadzony do firmy – przedsiębiorca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, dalej „ŚT i WNiP” i amortyzować pojazd, który uprzednio nabył do majątku prywatnego. Wprowadzenia do firmy dokonuje na podstawie oświadczenia, które przechowuje w swojej dokumentacji.

Samochód kupiony do firmy ze środków własnych – przedsiębiorca może nabyć samochód jako składnik majątku firmy. Pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji ŚT i WNiP i amortyzowany.

Samochód kupiony do firmy na kredyt – stanowi własność przedsiębiorcy, zostanie wprowadzony do ewidencji ŚT i WNiP i amortyzowany. Odsetki od kredytu będą wtedy kosztem uzyskania przychodów.

Leasing finansowy – jest to bardzo podobna forma finansowania do zakupu samochodu na kredyt, z tym że w przypadku leasingu finansowego do przeniesienia własności dochodzi dopiero w momencie wykupu. Pomimo że do czasu wykupu nie dochodzi do przeniesienia własności pojazdu, samochód jest środkiem trwałym korzystającego, a nie firmy leasingowej (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego). Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i rozlicza w kosztach część odsetkową rat.

Podstawy już znamy. Po zapoznaniu się z różnymi możliwościami wykorzystywania samochodu w firmie, odpowiedzmy więc sobie na pytania, które nurtują przedsiębiorców.

Czy musisz mieć środki na zakup?

Jak zapewne zauważyłeś, w wielu przypadkach nie musisz ponosić wydatku rzędu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych na zakup samochodu, aby rozliczać wydatki samochodowe w firmie. Możesz przeznaczyć swój prywatny samochód do celów firmowych, możesz wykorzystywać użyczone Ci auto, kupić samochód na kredyt, skorzystać z leasingu operacyjnego lub finansowego albo wynająć samochód długoterminowo.

Co rozliczysz jako koszt uzyskania przychodów?

Amortyzacja

W przypadku aut firmowych, które są środkami trwałymi o wartości początkowej powyżej 10 000 zł, nie zaliczysz jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup samochodu. Możesz wprowadzić samochód do ewidencji ŚT i WNiP, po czym dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli wartość początkowa Twojego samochodu przekracza kwotę 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych kwotę 225 000 zł), nie zaliczysz do kosztów podatkowych całej wartości odpisu amortyzacyjnego. Będzie on księgowany w koszty firmy proporcjonalnie.

Powyższe oznacza, że amortyzacja środka trwałego w postaci samochodu osobowego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w całości, jeżeli jego wartość początkowa nie przekroczy 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Nadmienię, że do końca 2018 roku limit amortyzacji podatkowej samochodu osobowego wynosił 20 000 euro, a w przypadku samochodów elektrycznych 30 000 euro.

Utrwalmy sobie powyższe informacje za pomocą poniższego przykładu

Limit dla samochodu osobowego niebędącego samochodem elektrycznym = 150 000 zł
Wartość początkowa Twojego samochodu = 240 000 zł
Współczynnik proporcji = 62,50%
Stawka amortyzacji = 20%
Miesięczny odpis amortyzacyjny = 4 000 zł (240 000 zł * 20% / 12 miesięcy)

Miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt podatkowy = 2 500 zł (4 000 * 62,50%)

Leasing, wynajem, odsetki

Oprócz odpisów amortyzacyjnych do wysokości wspomnianego limitu, przedsiębiorca rozliczy w kosztach wydatki związane z ratami leasingu operacyjnego, wynajmu długoterminowego, odsetkami od kredytu związanego z zakupem samochodu firmowego i odsetkami z tytułu rat leasingu finansowego.

Zawierając już w 2019 roku umowę leasingu lub wynajmu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), który będzie używany do celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i prywatnych, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nie uwzględni w kosztach podatkowych całej raty leasingowej lub czynszu najmu. Będzie on zobligowany do zastosowania proporcji wynikającej z podzielenia kwoty 150 000 zł lub 225 000 zł przez kwotę odpowiadającą wartości samochodu. Przy umowie leasingu, powyższe ograniczenie, znajdzie zastosowanie do tej części opłaty,  która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Z tego wynika, że opłaty przewyższające spłatę wartości samochodu osobowego nie podlegają limitowi i mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów.

Należy wspomnieć, że w przypadku czynnych podatników VAT, którzy mają prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego, kwotę 150 000 zł lub 225 000 zł należy podzielić przez wartość netto samochodu powiększoną o 50% VATu, który nie podlega odliczeniu.

Powyższe regulacje nie znajdą zastosowania dla umów zawartych do końca 2018 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę jeszcze w 2018 roku, będą rozliczać koszt raty leasingowej lub czynszu najmu bez stosowania proporcji do końca trwania umowy, pod warunkiem, że umowa nie zostanie zmieniona lub odnowiona.

Co ważne, w przypadku gdy opłata z tytułu umowy leasingu lub umowy najmu obejmuje również opłatę serwisową, opisaną wyżej proporcję stosuje się do tej części opłaty, która stanowi opłatę leasingową lub czynsz najmu. Dla części opłaty stanowiącej opłatę serwisową, stosuje się limit kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75%. To zagadnienie zostanie omówione w następnej części artykułu.
W praktyce firmy leasingowe lub świadczące usługi wynajmu samochodów wystawiają dwie osobne faktury, jedną za opłatę leasingową, drugą za opłatę serwisową lub wyszczególniają te dwie opłaty w osobnych pozycjach na tej samej fakturze.

Koszty używania samochodu

Oprócz ograniczeń w amortyzacji, leasingu i wynajmie, od 1 stycznia 2019 r. pojawiły się kolejne limity dotyczące uwzględniania w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych.

Wydatki na przeglądy i usługi serwisowe, naprawy, paliwo, przejazdy autostradami, opłaty parkingowe, itp. będą kosztem firmy w 75% lub zaledwie w 20%.

Limit 20% będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej swój prywatny samochód, niebędący środkiem trwałym. Limit w wysokości 20% dotyczy również składek na ubezpieczenie (włącznie z AC i GAP) takiego samochodu.

W pozostałych przypadkach przedsiębiorca uwzględni w kosztach 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego.

Jednakże wydatki na ubezpieczenia AC i GAP, czyli takie, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu, będą objęte proporcją wynikającą z podzielenia kwoty 150 000 zł przez wartość auta zarówno w przypadku samochodu będącego środkiem trwałym, jak i leasingowanego lub wynajętego. Co ciekawe, z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że wydatki na ubezpieczenia OC i NNW, których to wysokość nie jest uzależniona od wartości samochodu oraz nie jest to wydatek natury eksploatacyjnej, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w całości. Księgowanie kosztu w całości  będzie miało miejsce również w przypadku odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zakupu samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w firmie, gdyż ponoszone odsetki nie mają związku z używaniem auta a jego finansowaniem.

Czy musisz sporządzać kilometrówkę?

Do końca 2018 roku, w sytuacji używania samochodu osobowego na podstawie umowy najmu, umowy użyczenia lub gdy przedsiębiorca korzystał w działalności gospodarczej ze swojego prywatnego auta, konieczne było sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Od 2019 roku nie ma już potrzeby rozpisywania tras.

Przypomnijmy jednak, że czynny podatnik VAT, który wykorzystuje samochód osobowy tylko w celach firmowych i odlicza 100% VATu od zakupów samochodowych, oprócz złożenia informacji VAT-26 w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Taki podatnik może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów 100% kwoty netto z faktury za paliwo, serwis, przegląd, naprawę, itp.

Podatnicy VAT zwolnieni, którzy chcą zaliczyć do kosztów podatkowych 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych, nie muszą prowadzić kilometrówki, jednakże na nich spoczywa obowiązek udowodnienia, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kiedy możesz odliczyć VAT?

Do odliczenia podatku od towarów i usług, czyli VATu, masz prawo w takim stopniu, w jakim dany zakup służy sprzedaży opodatkowanej. Co to w praktyce oznacza?

Przyjmijmy, że jesteś czynnym podatnikiem VAT i świadczysz tylko usługi opodatkowane VATem np. informatyczne. Nabywasz usługę telekomunikacyjną od operatora sieci komórkowej w celu komunikowania się z kontrahentami. Otrzymujesz fakturę i masz prawo od niej odliczyć VAT.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT i świadczysz usługi np. pośrednictwa finansowego lub stomatologiczne, albo masz prawo do zwolnienia z VAT ze względu na obrót do 200 000 zł rocznie. Wtedy zakup usługi telekomunikacyjnej będzie służył sprzedaży zwolnionej z VAT i nie odliczysz tego podatku, niemniej jednak w podatku dochodowym wydatek będzie zaksięgowany w kwocie brutto.

W przypadku samochodów osobowych mechanizm działa podobnie jak w przypadku usług telekomunikacyjnych (przykład opisany powyżej), jednak tak jak w podatku dochodowym, w podatku od towarów i usług (VAT) prawodawca nałożył na podatników dotkliwe ograniczenia. Polegają one na możliwości odliczenia tylko 50% VATu z faktury zakupowej związanej z kosztami samochodowymi (jeśli podatnik oczywiście ma prawo odliczyć ten podatek).

Wprawdzie istnieje możliwość odliczenia „pełnego” VATu od takich faktur, jednak pojazd musi spełniać pewne kryteria, dużo wyższe niż znana nam sprzed lat „kratka”. Podatnik musi sporządzać kilometrówkę, dopełnić innych formalności i wykorzystywać pojazd wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Konsekwencje podatkowe przy sprzedaży samochodu

W przypadku podatku dochodowego wygląda to następująco: jeśli samochód jest składnikiem majątku działalności gospodarczej, jego sprzedaż należy rozliczyć w ramach tej działalności. Dochodem będzie różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem w postaci niezamortyzowanej części. Testosterone cypionate and testosterone enanthate provide two highly comparable patterns of testosterone release. Not only do they not have any physiological advantages over each other, but it is even difficult to see any real difference in their pharmacokinetic models. Find more useful information about anabolic steroids side effects here . The only key difference that can be found between these two testosterone esters is in the comfort of the athletes using them. Cypionic acid causes significantly less irritation and pain at the injection site than enanthate.

Wzór:

Dochód ze zbycia samochodu
=
Przychód ze sprzedaży

Koszt
(niezamortyzowana część)

Niezamortyzowaną częścią jest różnica między wartością początkową samochodu osobowego a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że dochód ze sprzedaży będzie pomniejszony o koszt w postaci niezamortyzowanej części w przypadku, gdy samochód nie został w pełni zamortyzowany.

Sytuacja będzie wyglądać nieco inaczej w przypadku zbycia auta, którego wartość początkowa przewyższy kwotę 150 000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). Kosztem podatkowym będzie różnica między kwotą 150 000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Wyprowadźmy wzór na podstawie przedstawionych powyżej informacji.

Dochód ze zbycia nieelektrycznego samochodu osobowego
=
Przychód ze sprzedaży

Koszt
(150 000 zł – suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów)

Przykład:

Limit dla samochodu osobowego niebędącego samochodem elektrycznym = 150 000 zł
Wartość początkowa Twojego samochodu = 240 000 zł
Współczynnik proporcji = 62,50%
Stawka amortyzacji = 20%
Data zakupu i wprowadzenia auta do ewidencji ŚT i WNiP: 31 stycznia 2019 r.
Miesięczny odpis amortyzacyjny = 4 000 zł (240 000 zł * 20% / 12 miesięcy)
Miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt podatkowy = 2 500 zł (4 000 zł * 62,50%)
Rozpoczęcie amortyzacji: 1 lutego 2019 r.
Data sprzedaży: 31 stycznia 2022 r. (po 3 latach)
Zakończenie amortyzacji: 31 stycznia 2022 r. (po 3 latach)
Niezamortyzowana część = 96.000 zł (4.000 * 24 miesiące)
Suma odpisów amortyzacyjnych = 144.000 zł (4.000 * 36 miesięcy)
Suma odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy = 90 000 zł (2.500 zł * 36 miesięcy)
Suma odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztu podatkowego = 54 000 zł (144 000 zł – 90 000 zł)

Przychód ze sprzedaży = 120 000 zł (utrata na wartości = 50%)

Dużo danych 😉

Przypominamy wzór.

Dochód ze zbycia nieelektrycznego samochodu osobowego
=
Przychód ze sprzedaży

Koszt
(150 000 zł – suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów)

Nanosimy wartości do wzoru.

Dochód ze zbycia nieelektrycznego samochodu osobowego
=
120 000 zł

(150 000 zł – 90 000 zł)
=
120 000 zł – 60 000 zł
=
60 000 zł

W tym miejscu należy podkreślić, że to ograniczenie nie znajdzie zastosowania dla samochodów wprowadzonych do ewidencji ŚT i WNiP przed 1 stycznia 2019 r.

Gdyby zdarzenia miały miejsce rok wcześniej, dochód ze zbycia samochodu wyniósłby 24 000 zł. Wtedy stosowalibyśmy wzór jak poniżej.

Dochód ze zbycia samochodu
=
Przychód ze sprzedaży

Koszt
(niezamortyzowana część)

Nanosimy wartości do wzoru.

Dochód ze zbycia samochodu
=
120 000 zł

96 000 zł
=
24 000 zł

Zwracam uwagę, że jeśli wyprowadzisz samochód z firmy i sprzedasz go w ciągu sześciu lat, to i tak będziesz miał obowiązek rozliczyć tę sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, pomimo że samochód nie będzie już składnikiem majątku tejże działalności.

W przypadku podatku od towarów i usług (VAT) wygląda to następująco: jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i miałeś prawo do odliczenia tego podatku przy zakupie samochodu, zarówno przy sprzedaży, jak i przy wyprowadzeniu samochodu z majątku firmy do majątku prywatnego, masz obowiązek opodatkować tę dostawę w całości, pomimo że miałeś prawo do ograniczonego odliczenia.

Tego obowiązku możesz jednak uniknąć pod warunkiem, że przysługuje Ci prawo do zastosowania procedury VAT marża i sprzedajesz samochód ze stratą.
Przepisy ustawy o VAT wskazują, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych nabytych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Prawodawca nie sprecyzował okresu, w którym towar używany powinien zostać odsprzedany.
Z procedury marży nie można skorzystać w sytuacji gdy towar używany został nabyty od sprzedawcy, który opodatkował dostawę VAT-em.
Procedurę marży możesz zastosować gdy kupiłeś używany samochód:
– np. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
– od podatnika VAT zwolnionego lub mającego możliwość dokonać dostawy samochodu ze zwolnieniem z VAT,
– od przedsiębiorcy, który sprzedał Ci samochód i rozliczył tę dostawę w oparciu o procedurę marży, przy czym należy być w posiadaniu dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na zasadach VAT marża.
Istotnym jest prowadzenie ewidencji przez podatnika rozliczającego się w oparciu o proceduję marży. Ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Na koniec

Zdaję sobie sprawę, że powyższe informacje nie są przyjmowane przez podatników w sposób entuzjastyczny. Niestety, podejście fiskusa do rozliczania samochodów w firmie zmienia się bardzo często i, co więcej, generalnie zasady rozliczania tych samochodów nie są korzystne dla podatników i kolejne zmiany te zasady jeszcze pogarszają, a często także komplikują. Nie ma więc innego sposobu niż po prostu monitorowanie zmian w tym zakresie (my będziemy się starać ten artykuł aktualizować w razie kolejnych zmian).

Marek Golec

Jeśli szukasz samochodu dla siebie/swojej firmy (do kupienia, leasingu, wynajmu długoterminowego) lub planujesz szukać takowego w ciągu najbliższych kilku/kilkunastu miesięcy, KLIKNIJ TUTAJ. Być może mamy dla Ciebie dobrą propozycję 🙂

Podatek od najmu w 2016 – ryczałt czy na zasadach ogólnych?

Podatek od najmu w 2016 – ryczałt czy na zasadach ogólnych?

sroda20stycznia2016(Uwaga – artykuł dotyczy 2016 roku. Zapraszam do przeczytania podobnego artykułu dotyczącego 2017 roku)

Jak co roku, przypominam o tym, że 20 stycznia 2016 roku mija nieprzekraczalny termin na ewentualne złożenie do urzędu skarbowego kilku istotnych oświadczeń. Są to m.in.:

  • oświadczenie dotyczące wyboru formy opodatkowania,
  • oświadczenie dotyczące kwartalnego rozliczania ryczałtu,
  • oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów/dochodów z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze współmałżonków.

Wg mnie najważniejsze jest to pierwsze, czyli wybór formy opodatkowania. W tym artykule skupię się więc na tym temacie tj. jak wybrać optymalny dla Ciebie sposób rozliczania najmu. Opiszę jednak również kwestię kwartalnego rozliczania ryczałtu oraz rozliczania całości najmu przez jednego ze współmałżonków. (więcej…)