Umowa najmu – wzór

W tym wpisie prezentuję wzór umowy wynajmu. Poniżej przedstawiam opis poszczególnych sekcji umowy, tłumacząc sens zastosowania takich a nie innych zapisów oraz w jaki sposób można je, ewentualnie, zmodyfikować.

Wzór umowy najmu to jedna z najczęstszych rzeczy, o które pytają właściciele wynajmowanych mieszkań. W sieci można znaleźć bardzo dużo wzorów umowy wynajmu i problemem jest wybranie tego odpowiedniego. Zwłaszcza, że nie ma jednego, idealnego wzoru umowy – dla każdego przypadku (wynajmującego, najemcy, nieruchomości) wymagana treść umowy może być inna. Za każdym razem właściciel mieszkania czy domu musi, niestety, dostosować treść umowy do sytuacji i mieć pełne zrozumienie, dlaczego w umowie został umieszczony określony zapis.


Początek umowy

Na początku każdej umowy należy określić datę i miejsce jej zawarcia oraz strony umowy – wynajmującego (właściciela mieszkania) oraz najemcę, wraz z podaniem szczegółowych danych typu adres zamieszkania, dokument tożsamości, PESEL, NIP. Przy podpisywaniu umowy na pewno należy sprawdzić zgodność danych podanych w umowie z danymi w dowodzie osobistym. Dobrą praktyką jest sprawdzanie nie tylko dowodu osobistego, ale również innego dokumentu tożsamości np. prawa jazdy czy paszportu. Nie można się również obrażać, jeśli najemca poprosi o dokument tożsamości wynajmującego – sprawdzenie tożsamości drugiej strony umowy jest prawem obydwu przystępujących do niej stron.


Przedmiot najmu

W tej sekcji znajduje się dokładny opis przedmiotu najmu, z zaznaczeniem, że jest on oddawany najemcy na cele mieszkaniowe (czyli np. nie może być wykorzystywany na cele jakiejś działalności gospodarczej). Oprócz tego umieszczamy tutaj odniesienie do protokołu przekazania przedmiotu najmu. Powinien on zawierać dokładny spis przekazywanego najemcy wyposażenia oraz opis stanu technicznego mieszkania, mebli i urządzeń. Dodatkowo, możemy, przed oddaniem lokalu najemcy, wykonać po kilka zdjęć w każdym pomieszczeniu (i udostępnić je najemcy np. mailowo), żeby zmniejszyć ewentualne wątpliwości dotyczące wyposażenia i stanu technicznego przy odbiorze mieszkania.

Wynajmujący oświadcza również, że ma prawo do podpisania umowy dotyczącej tej nieruchomości. Ponownie, nie należy się obrażać, jeśli najemca poprosi o jakiś dowód, że jesteśmy właścicielami nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej). Wszystkich najemców do tego zachęcam, żeby uniknąć sytuacji wynajęcia mieszkania (i wpłaty kaucji oraz czynszu za pierwszy miesiąc) od kogoś, kto nie miał prawa tego zrobić…


Czynsz najmu

W tej sekcji określamy wysokość czynszu wynajmu oraz sposób jego płatności – przelewem na konto i/lub do rąk własnych wynajmującego (gotówką). Ustawowym standardem jest płatność czynszu do dziesiątego dnia miesiąca, niemniej ja skracam ten termin do piątego dnia miesiąca. Daje to więcej czasu właścicielowi na reakcję, gdyby najemca przestał płacić, a z drugiej strony nie powinno być problemem dla najemcy, który, najczęściej, i tak otrzymuje wypłatę pensji pod koniec poprzedniego miesiąca.

Niektórzy właściciele zamieszczają w tej sekcji również zapisy dotyczące rewaloryzacji wysokości czynszu np. o stawkę inflacji podawaną przez GUS.


Inne opłaty

W tej sekcji umowy definiujemy, kto ponosi różne opłaty dodatkowe np. z tytułu zarządzania nieruchomością, wydatki na nieruchomość wspólną, wywóz śmieci, fundusz remontowy, ubezpieczenie, podatki od nieruchomości oraz tzw. opłaty licznikowe (prąd, CO, zimna i ciepła woda, odprowadzanie ścieków, gaz). Tutaj każdy właściciel musi sam podjąć decyzję (więcej o różnych sposobach tutaj), gdzie, w szczególności, należy wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku od wynajmu. W zależności od tego, który sposób rozliczania stosujemy (ryczałt czy zasady ogólne), różne mogą być zapisy w tej sekcji. W szczególności, zobowiązanie do pokrywania niektórych kosztów zapisane w umowie jest jednym z argumentów uzasadniających odliczanie tych kosztów od dochodu w przypadku rozliczania podatków na zasadach ogólnych.

Ja najczęściej stosuję zapis, że opłaty stałe są wliczone w czynsz najmu, a tzw. opłaty licznikowe, wg zużycia, ponosi najemca. Przy czym faktycznie przelewy do dostawców mediów robię ja, ale z tego tytułu pobieram od najemcy co miesiąc przedpłatę na media (oczywiście, co najmniej raz w roku rozliczam przedpłaty i faktyczne zużycie). Gdyby obowiązek dokonywania przelewów przerzucić na najemcę, istniałoby ryzyko, że stracimy kontrolę, czy te rachunki są rzeczywiście płacone.

Wysokość przedpłaty należy ustalić na bazie doświadczenia tj. ile zużywał poprzedni lokator, uwzględniając liczbę osób, wzrost cen itd. W zależności od rodzaju nieruchomości, liczby mieszkających osób, stawek za media przedpłata może wynosić od 150 do nawet kilkuset (400-500) złotych.

Dobrze jest w momencie podpisywania umowy pokazać najemcy, jakie stawki obowiązują w przypadku poszczególnych mediów – prądu, wody, ogrzewania, aby później uniknąć jego zdziwienia, że częsta kąpiel w wannie, rozkręcanie ogrzewania na maksimum przy otwartych oknach może tyle kosztować.

Dodatkowo, istotne jest zastrzeżenie, że przedpłata na media może wzrosnąć, w zależności od zużycia i cen mediów.

Można również zastrzec, że wszystkie inne opłaty, wynikające z umów podpisanych przez najemcę np. za dostęp do Internetu, płatną telewizję, usługi telefoniczne, a także abonament RTV, ponosi najemca.


Odsetki

Jednym ze sposobów na nakłonienie najemcy do terminowego opłacania czynszu jest określenie w umowie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możemy pobierać odsetki ustawowe (obecnie 13% w skali roku) bądź samemu określić ich wysokość, pamiętając, że nie powinny przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (obecnie, w lipcu 2010 roku, od 12 maja 2011 r. stopa ta wynosi 5,75% w skali roku, a więc maksymalne odsetki to 23% w skali roku).


Kaucja

W każdej umowie wynajmu powinna być określona kaucja zwrotna pobierana od najemcy jako zabezpieczenie roszczeń wynikających ze zniszczenia przedmiotu najmu lub zabezpieczenie należności finansowych. Najczęściej wysokość kaucji to jednomiesięczny czynsz oraz przedpłata na media. Niektórzy radzą, żeby ustalić kaucję w innej wysokości, aby nie sugerować najemcy, że kaucja to czynsz za ostatni miesiąc wynajmu (którego często, w związku z tym, w mniemaniu najemcy, można nie płacić). Oczywiście, im wyższa kaucja, tym lepiej, ale z mojego doświadczenia wynika, że rzadko udaje się pobrać więcej niż wartość jednomiesięcznych zobowiązań.

Umieszczam też zapis, że, gdy kaucja nie zostanie wpłacona w całości, umowę uznaje się za nieważną. Nie akceptuję najemców, którzy nie chcą wpłacić kaucji w ogóle, a bardzo rzadko zgadzam się na rozłożenie kaucji na raty bądź jej późniejszą wpłatę. Wychodzę z założenia, że jeśli kogoś nie stać, żeby wyłożyć jednomiesięczny czynsz na kaucję, sugeruje to, że będzie miał problemy z płatnościami czynszu co miesiąc w przyszłości.


Prawa i obowiązki stron

Ta sekcja przede wszystkim nakłada na najemcę obowiązek dbałości o przedmiot najmu oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego (nie chcemy przecież mieć telefonów w środku nocy, że nasz najemca urządził sobie głośną imprezę do rana w środku tygodnia). Ja dodatkowo określam, że koszty bieżącej eksploatacji i zużycia mieszkania i jego wyposażenia ponosi najemca – w przeciwnym wypadku może się okazać, że po jego wyprowadzce trzeba ponieść wysokie koszty napraw, remontu, odnowienia. Wynajmujący zaś odpowiada za naprawy i remonty o charakterze generalnym. Najlepiej powyższe obowiązki najemcy i wynajmującego wyraźnie przypomnieć przy podpisywaniu umowy.

Tutaj też określa się, że wynajmujący ma prawo dostępu do mieszkania, ale tylko w obecności najemcy. Wyjątkiem jest awaryjna sytuacja – może to być np. pęknięta rura lub inna awaria, którą trzeba szybko usunąć, nawet jeśli najemcy nie ma domu, bo inaczej grozi to poważnymi konsekwencjami.

Czasami niektórzy właściciele określają też w tej sekcji, czy w lokalu można palić i trzymać zwierzęta.


Okres obowiązywania umowy

W tej sekcji określamy okres obowiązywania umowy. Zawsze powinien być określony jej początek (dzień, w którym przekazujemy przedmiot najmu najemcy) i koniec bądź zapis, że umowa zawarta została na czas nieokreślony. Umowa generowana przez Wynajmistrz.pl zawiera odpowiedni zapis w zależności od tego, jak określiliśmy parametry umowy najmu w formularzu.


Rozwiązanie umowy i zwrot przedmiotu najmu

Rozwiązanie umowy następuje z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Wyjątkiem są sytuacje specjalne, gdy najemca łamie warunki umowy, kiedy to rozwiązanie umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym (czasami niektórzy dopuszczają również mailową formę rozwiązania umowy). Przykładem są chociażby zaległości w płatnościach. Wiem, że niektórzy stosują nawet zapis, że umowa automatycznie ulega rozwiązaniu po przekroczeniu terminu płatności czynszu o więcej niż np. 5 dni.

Stosuję również zapis, że, jeśli okres obowiązywania umowy będzie krótszy niż 3 miesiące, wpłacona kaucja przepada na rzecz wynajmującego. Zmniejsza to ryzyko, że trafimy na najemców, którzy nie są pewni, czy będą mieszkać dłużej niż 3 miesiące albo z góry wiedzą, że pomieszkają tylko miesiąc lub dwa. Dodatkowo, zamieszczam zapis umożliwiający mi pokazywanie mieszkania następnym potencjalnym najemcom w okresie wypowiedzenia, aby skrócić okres pustostanu (który, jak wiadomo, oznacza dla wynajmującego stratę przychodów).

Ostatnio spotkałem się też z pomysłem, żeby, przy podpisywaniu umowy najmu, najemca podpisywał od razu wypowiedzenie umowy, ale „in blanco”, czyli bez wpisanej daty, co może ułatwić zakończenie umowy w razie problemów. Nie mam pewności co do „bezpieczeństwa prawnego” takiego rozwiązania, ale na pewno jest to ciekawe podejście.

Inne

W tej sekcji znajdują się standardowe zapisy m.in. określające, że sądem rozstrzygającym ewentualne spory wynikające z tej umowy powinien być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania wynajmującego.


Wzór umowy najmu (aktualizacja 12.7.2012)

Wzór umowy najmu opisywany powyżej otrzymasz po zapisaniu się na mój newsletter (formularz pod artykułem lub na górze strony). Oprócz wzoru umowy, otrzymasz także komentarze, z wersji uaktualnionej w stosunku do powyższego artykułu. Jako bonus otrzymasz również rozszerzoną wersję artykułu o tym, kiedy najem rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Uwaga – zastrzegam, iż nie jestem prawnikiem ani doradcą podatkowym i nie twierdzę, że opisywany przeze mnie wzór umowy jest doskonały (nie biorę odpowiedzialności za decyzje/konsekwencje jego wykorzystania). Na pewno będę go jeszcze modyfikować – mam nadzieję, że m.in. na podstawie komentarzy czytelników tego bloga. Dodatkowo, w przyszłości zajmę się również tematem, jak sformułować umowę najmu okazjonalnego.

 

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

31 Comments

Anka 26-07-2011, 20:30

Lipa na tym całym serwisie nie ma funkcji wygeneruj tekst umowy-a może jest sprytnie ukryta..

Reply
Wynajmistrz.pl 26-07-2011, 21:42

Pani Aniu,
Funkcja (przycisk) Wygeneruj tekst umowy jest dostępna w serwisie Wynajmistrz.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu należy stworzyć nieruchomość, potem umowę najmu, kliknąć „Wyświetl szczegóły”, a potem w zakładce dane w umowie, na dole, po lewej stronie, jest przycisk „Wygeneruj tekst umowy”. Absolutnie nie było naszą intencją jej ukrywanie! Być może nie jest ona mocno wyeksponowana w serwisie, ponieważ, tak naprawdę, podczas użytkowania serwisu, korzysta się z niej dość rzadko tj. tylko wtedy, gdy zmienia się najemca. A takich zmian każdy właściciel chciałby wykonywać jak najmniej ;-)

Gdyby miała Pani problemy, proszę napisać lub zadzwonić, mogę wysłać Pani, w drodze wyjątku, umowę mailem.

Reply
Wojtek 17-08-2011, 09:16

Czy mailowa forma wypowiedzenia umowy, jeśli była przewidziana w jej treści, zostanie uznana za ważną przez sąd ?

Czy zapisy dotyczące automatycznego wygaśnięcia umowy w przypadku przekroczenia terminu płatności nie stoją w sprzeczności z kodeksem cywilnym ?

Reply
Wynajmistrz.pl 29-08-2011, 20:36

Wojtek,
Formę mailową warto później potwierdzić papierową (aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe). Co do sprzeczności z kodeksem cywilnym – nie jestem prawnikiem, ale, nawet jeśli, to zostawmy najemcy problem udowadniania tego.

Reply
Danuta 30-11-2011, 21:26

Bardzo ciekawa strona.Tekst w niej zawarty zwrocil moja uwage na wiele spraw o ktorych jesli nawet wiedzialam to zapomnialam ujac je w umowie.Dziekuje.

Reply
Krystyna 28-01-2012, 12:28

Podatek ryczałtowy (8,5%) a opłaty licznikowe.
Czy istnieje jakiś sposób, żeby nie płacić od nich podatku?
Opłacanie ich przez najemcę jest niemożliwe, gdyż dostawcy prądu, wody, ciepła stosują tylko zaliczki rozliczane raz na pół roku a nie w czasie rzeczywistym. Poza tym istnieje problem tzw. opłat stałych. Traktuje o tym ostatni akapit w http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/24669,jak_rozliczac_oplaty_licznikowe_od_najemcow.html

Reply
Andrzej 16-03-2012, 07:00

powolac fundacje lub federacje wlascicieli ktorzy na biezaco mogliby sie na wzajem informowac i instruowac to sa praktyczne wskazowki samo zycie

Reply
Sempowicz.pl 26-03-2012, 22:33

Ja po prostu wystawiam dwie faktury. jedna to refaktura kosztów. Druga to faktura za wynajm. I tylko od tej drugiej płacę podatek.
Pojęcie refakturowania nie jest zbyt dobrze ujęte w prawie polskim, ale jest przyjęte i akceptowane przez US.
Zaznaczę tylko , że posiadam tylko nieruchomosci komercyjne
Sempowicz Jerzy
http://www.sempowicz.pl

Reply
Anrod 29-05-2012, 12:22

zaczynam z wynajmem domu i zastanawiam się jakie są plusy i minusy cesji umów na dostawę mediów (prąd, gaz, woda) – czy stosuję się je?

Reply
Wynajmistrz.pl 29-05-2012, 21:27

Anrod
Tak na szybko, to widzę następujące zalety: mniej pracy z robieniem wpłat, opłaty nie wpływają na rozliczenia podatku, nie trzeba kontrolować zużycia.
Z drugiej strony, są też wady: utrata kontroli nad opłacaniem tych mediów i ewentualne problemy przy zakończeniu umowy najmu. Teoretycznie za opłacanie odpowiedzialny jest najemca, ale jak przestanie płacić, a potem się wyprowadzi, najprawdopodobniej dostawca mediów będzie robił trudności. Może wyłączyć np. prąd/wodę/gaz i nie chcieć włączyć do momentu, gdy zaległości nie zostaną uregulowane (mimo tego, że zaległości zostały zrobione nie przez właściciela, a najemcę). Miałem taki przypadek, ale z telewizją kablową. Kolejny najemca nie mógł podpisać umowy na moje mieszkanie, bo poprzedni nie zwrócił modemu.

Reply
Anrod 06-06-2012, 12:32

dziękuję za odpowiedź – po tej wypowiedzi obdzwoniłem wszystkich dostawców mediów i tylko wodociągi stwierdziły że pobiorą kaucję od nowego najemcy.
Mam jeszcze wątpliwości co do sprzątania wokół domu który chcę wynająć (chciałbym sobie pozostawić do użytku budynki gospodarcze – czyli będzie jakaś część wspólna: wjazd, podwórze) – czy to ja muszę sprzątać i odśnieżać czy wystarczy zapis w umowie że to jest obowiązek Najemcy (to samo tyczy sie ogrodu). W ustawie o własności lokali jest zapisane że „Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia”;

Reply
Pau 17-01-2013, 23:17

Jak rozliczyć prąd jeśli jeden licznik jest wspoldzielony z innymi najemcami? I jak udokumentować takie rozliczenie (chodzi mi o sytuacje w której przed sądem trzeba udowodnić zużycie prądu i jego koszt)?

Reply
Wynajmistrz.pl 19-01-2013, 11:11

Anrod: wydaje mi się, że to właściciel domu odpowiada za takie rzeczy, ale nie wiem, czy nie można tego obowiązku przenieść umową na najemcę.
Pau:
Chyba najczęstszym sposobem podziału rachunków za prąd, gdy mamy kilku najemców np. studentów, jest podział po równo. Powiem szczerze, nie mam pomysłu na lepszy sposób.

Reply
Arek 06-02-2013, 20:55

Czy zapisy w umowie najmu pokoju na czas oznaczony „Wynajmujący ma prawo wstępu do pokoju bez ograniczeń oraz najemca nie ma prawa do pełnomocników” są zgodne z prawem jeśli najemca podpisał umowę ?

Reply
Wynajmistrz.pl 06-02-2013, 23:06

Arek:
Wydaje mi się, że w ustawie o ochronie praw lokatorów jest zapis określający sposób dostępu właściciela do wynajmowanej nieruchomości. Obowiązuje prymat zapisów ustawowych nad umownymi, stąd najemca mógłby, powołując się na ustawę, zakwestionować te sformułowania. Ale chętnie poznam zdanie innych…

Reply
Arek 07-02-2013, 17:22

Jeśli najemca zakłóci ciszę nocną wielokrotnie czy mogę dać odstąpienie od umowy najmu ?

Reply
Wynajmistrz.pl 07-02-2013, 17:41

Arek:
Zapewne zastosowanie miałby art. 11 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Reply
Arek 07-02-2013, 19:08

Umowa najmu na czas oznaczony, 95 procent praw ma wynajmujący – umowa podpisana. Czy zgodna z prawem ?

Reply
Wynajmistrz.pl 12-02-2013, 17:24

Arek, nie do końca rozumiem pytanie. Zapewne należałoby skonsultować to z prawnikiem…

Reply
Arek 12-02-2013, 17:32

Podpisałem umowę, jako wynajmujący mam prawo według umowy wchodzić do mieszkania bez ograniczeń. Czy taki zapis jest zgodny ?

Reply
Wynajmistrz.pl 12-02-2013, 17:36

Arek: patrz moja odpowiedź powyżej z dnia 6 lutego.

Reply
Arek 12-02-2013, 18:15

Dziękuję, pozdrawiam

Reply
Iza 04-03-2013, 08:54

Witam, w zasadzie to przymierzam się do wynajęcia prywatnego domu – jednorodzinny, podpiwniczony, bez garażu. Na razie muszę jeszcze przygotować budynek, ale wydaje mi się, że większość informacji z bloga też mogę wykorzystać. Zastanawiała mnie sprawa rachunków, czy gdyby trafił się najemca np. na 2 m-ce to czy mogę wystawić mu rachunek jako osoba fizyczna bez działalności i rozliczyć go na zasadach ogólnych czy musi być forma pisemnej umowy na ten czas? Nie mogę nic konkretnego znaleźć na ten temat, a nurtuje mnie ta sprawa od pewnego czasu jak usłyszałam, że to możliwe. Dziękuję za jakąś podpowiedź w tej sprawie.

Reply
Wynajmistrz.pl 04-03-2013, 15:26

Iza:
Możesz wystawić rachunek jako osoba fizyczna. Niezależnie od tego polecałbym podpisanie pisemnej umowy (choć teoretycznie może ona być zawarta również ustnie).

Reply
Iza 04-03-2013, 15:37

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Miałam fart, że trafiłam na ten blog, sporo problemów znajduje tu rozwiązanie. A umowa byłaby idealną sprawą, ale nie każdy się na nią zgodzi i nie zawsze jest taka możliwość bez problemowa – główny najemca daleko poza miejscem mojego pobytu. U mnie to trochę skomplikowana sprawa, bo do tej pory korzystałam z przywileju updof dot. 5 pokoi na wsi. Zdarza się jednak, że pytają o dłuższy termin i chcą rachunki. Tak czy inaczej chcę wynająć na stałe i mieć z głowy. Zastanawiałam się jak dogadać sprawę zużytej wody jak mam własne ujęcie i to na razie bez licznika?

Reply
Tomek 13-03-2013, 18:19

Witam mam pewien problem jestem najemcą mieszkania płacę 1700zł czynsz najmu plus 200 zł zaliczki za wode ogrzewanie i prąd osoba od której wynajmuje mieszkanie po 4 latach zrobiła bilans rozliczeniowy i wyszła mi duża suma do zapłaty przy czym w czynszu do wspólnoty są wliczone opłaty za wode i ogrzewanie. problem polega na tym że pani od której wynajmuje mieszkanie uważa że to co ona płaci w czynszu do wspólnoty za wode i ogrzewaznie to są jej pięniadze i mam jej zwrócić zamiast popierać z mojej zaliczki nadpłate to poprostu ona moja zaliczką opłacała rachunki a to co płaciła w czynszu za wode i ogrzewanie mam jej zwrócic. Wydaje mi się że to jest niezgodne z prawem prosze o POMOC !!!!!!!

Reply
Monika 16-03-2013, 19:44

Witam, obecnie wynajmuję mieszkanie czwórce studentów. W umowie mam zapisaną możliwość wypowiedzenia przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z tego zapisu skorzystali najemcy. W obecnej chwili wystąpił problem bo w ostatnim miesiącu wynajmu lokatorzy nie zapłacili czynszu i stosownych opłat. W chwili, kiedy zwróciłam się o uregulowanie przez lokatorów opłat dowiedziałam się, że oni nie zapłacą opłat gdyż mam ich kaucję i oni to traktują jako zapłatę. Jest to niezgodne z umową i wystąpił problem, bo za bardzo nie wiem jak mam zmusić lokatorów do uiszczenia kosztów. Kaucja jest przecież zabezpieczeniem dla mnie i oddam ją w dniu rozliczenia jeśli będzie wszystko w porządku. Jakie mam podjąć kroki w tej sprawie.

Reply
Andrzej 21-03-2014, 01:24

Moniko: kaucja jest m.in. po to, by zminimalizować stratę – także w przypadku, gdy brak ostatniej wpłaty kwoty czynszu. Wydaje mi się, że chęć niepłacenia pod koniec najmu nie musi być cechą typowo studencką;). Pojawia się też u najemców np. wtedy, gdy są sprawcami jakichś zniszczeń, których naprawę wynajmujący ma zawsze prawo pokryć z kaucji. Niestety, przy jednomiesięcznych kwotach kaucji zmuszenie najemców do czegokolwiek jest problematyczne. Można próbować – jak ja – zapisów w umowach umożliwiających wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę dopiero po zapłaceniu kwoty czynszu za bieżący miesiąc, ale zawsze może znaleźć się jakiś bezczelny najemca, który położy klucze na stole i oświadczy kategorycznie, że rezygnuje i już! Czy warto wzywać policję w takiej sytuacji? Ile to potrwa i czy nie mniej nerwowo będzie po prosty się rozstać? Dlatego dziwi mnie powszechna praktyka dwumiesięcznych okresów wypowiedzeń – w interesie wynajmującego powinno leżeć, by rozwiązać umowę z rezygnującym najemcą możliwie szybko i znaleźć następnego. Pozdrawiam

Reply
wiseman 21-04-2013, 20:11

Gdzie sie moge zalogowac??

Reply
Evi 22-09-2015, 22:42

Witam! Na wstępie dziękuję, że podzielił się Pan swoją wiedzą z innymi. Ja właśnie zamierzam po raz pierwszy wynająć mieszkanie i próbuję poszerzać swoje informacje. Właścicielami mieszkania, które chcę wynająć są Moi rodzice, a Ja mam ich pełnomocnictwo notarialne m.in. do wynajmowania mieszkania. Moje pytanie dotyczy więc samego wstępu umowy: czy mam Moich rodziców umieścić w tej umowie i Oni wtedy reprezentowani są przeze mnie? czy wystarczy, że Ja tylko będę WYNAJMUJĄCYM? Jak w takiej okoliczności ma brzmieć ten wstęp?

Reply
Dzień dobry! 07-10-2015, 19:30

Co robić gdy najemca okazuje sie złodziejem nie chcąc oddać modemu należącego do firmy- dostawcy Internetu? Modem był już w mieszkaniu gdy się wprowadzałam, widocznie poprzedni lokatorzy także nie byli w stanie wyegzekwować od złodzieja- najemcy rzeczonego modemu i ja go przejełam. Czy mam złodzieja podać do sądu czy do naskarżyć na niego do urzędu skarbowego, bo nie odprowadza podatku? Złodziej tłumaczy swoje zachowanie tym, ze mieszkanie zostało uszkodzone, a muszę tutaj zaznaczyć, że dobrowolnie oddał CAŁĄ kaucję w dniu wyprowadzki nie mając zastrzezeń co do stanu mieszkania. Zaczął mieć zastrzeżenia dopiero gdy poprosiłam o modem, za który zarzyczył sobie kwoty 300 zł. Proszę odpowiedź.

Reply

Leave a Reply

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!