Amortyzacja nieruchomości nabytych w spadku lub poprzez darowiznę (zmiana w 2018)

darowiznaJedna z kluczowych dla wynajmujących zmian w przepisach podatkowych w 2018 roku dotyczy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w spadku lub poprzez darowiznę. Może ona spowodować, że od stycznia 2018 amortyzacja uzyskanych w ten sposób nieruchomości przestanie być kosztem uzyskania przychodu.

Uwaga, ten artykuł powstał 17 grudnia 2017 roku, ale został zaktualizowany. Będę się starał dalej aktualizować ten tekst w miarę rozwoju sytuacji.

Zmiana, która ma wejść w życie 1.1.2018 roku, dotyczy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do końca 2017 roku powyższy przepis brzmi:

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

Powyższy przepis w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku oznacza, że odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Chyba że uzyskaliśmy dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną  poprzez spadek lub darowiznę.

Dzięki temu mogliśmy amortyzować odziedziczone lub darowane nieruchomości, a za wartość początkową braliśmy wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniła ten przepis i od 1 stycznia 2018 brzmi on:

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, [...]

Usunięto więc z dniem 1 stycznia 2018 roku wyjątek wskazany powyżej pogrubioną czcionką „z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny” oraz wstawiając dodatkowy punkt po słowie „jeżeli”: „– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn […]”.

Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, które odziedziczymy lub otrzymamy w darowiźnie i nabycie będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, nie będą już naszym kosztem uzyskania przychodu.

Uzasadnienie ustawodawcy

W uzasadnieniu do opisanej powyżej zmiany ustawodawca wyjaśnił powód wprowadzenia tej zmiany następująco: „Odstępstwo to [zgodnie z treścią ustawy obowiązującą do końca 2017 roku – dopisek autora] – w zakresie darowizn – jest wykorzystywane przez podatników do przeszacowywania podatkowej wartości składników majątku poprzez przekazywanie ich członkom najbliższej rodziny, korzystającym ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn. Dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywa prawo do kosztowej amortyzacji danego składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej (której faktyczne zakwestionowanie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych może być problematyczne) bez wykazywania jakichkolwiek przychodów z tego tytułu i mimo tego, iż składnik ten mógł już zostać zamortyzowany u darczyńcy”.

Co z nieruchomościami nabytymi przed 1.1.2018?

Niestety, obecnie nie jest dla mnie jasne, czy odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, które odziedziczyliśmy lub otrzymaliśmy w darowiźnie przed 1 stycznia 2018 roku i nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, będą czy też nie będą naszym kosztem uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018. Na podstawie analizy zmienionych przepisów, uzasadnienia do ustawy wprowadzającej te zmiany a także przepisów przejściowych tej ustawy można przypuszczać (takiego zdania byli doradcy podatkowi, z którymi rozmawiałem), że amortyzacja nieruchomości odziedziczonych lub darowanych przed 1 stycznia 2018, jeśli nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, przestanie być naszym kosztem uzyskania przychodu na początku 2018 roku.

Z kolei tutaj znajdziecie artykuł, w którym autor uzasadnia przeciwną tezę tj. że amortyzacja rozpoczęta przed 1.1.2018 będzie mogła być „kontynuowana”. Artykuł podpowiedziała jedna z osób komentujących ten artykuł – dziękuję!

Jeszcze nie wiadomo, co i jak się zmieni

Jednocześnie, 7 listopada 2017 roku na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, iż Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju przeanalizowały projektowane zmiany oraz „Uzgodniły, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, a w odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji.”

Zgodnie z komunikatem, „jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju”.

W komunikacie Ministerstwa ogłosiły, że „planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych  zasad  amortyzacji  dla  spadkobierców,  ze  skutkiem od 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego„.

Powyższe informacje zostały potwierdzone w odpowiedzi na interpelację 16946.

Z powyższych informacji wynika, że Prezydent podpisał ustawę 22 listopada 2017, ale zanim zdążył to zrobić, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju już stwierdziły, że wymaga ona zmiany. W tym momencie nie wiadomo, czy, a jeśli tak, w jaki sposób i kiedy zmiana ta nastąpi.

Przeanalizowałem projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, o którym mowa w ww. komunikacie MF i MR, ale nie znalazłem tam wspomnianych zmian. Mogą one jednak być do tej ustawy wprowadzone na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Aktualizacja 28.12.2017: Umieszczam link do artykułu w Gazecie Prawnej, mówiącym o projekcie nowelizacji do nowelizacji, wprowadzającej opisane powyżej zmiany. Artykuł podpowiedziała jedna z osób komentujących ten artykuł – dziękuję!

Aktualizacja 5.1.2018: Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 4.1.2018 pojawił się projekt, o którym mowa powyżej. Sama nazwa ustawy brzmi kuriozalnie: „Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie [...]„, co oczywiście jest wynikiem tego, że jest to nowelizacja do nowelizacji.

Projekt trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów 30 listopada 2017 roku, a ministerstwo finansów liczyło, że uda się domknąć nowelizację do końca roku, żeby od 1.1.2018 projektowane zmiany w ustawie zmieniającej weszły w życie. Niestety, nie udało się, ale to nie oznacza, że proponowane zmiany nie mogą wejść w życie w trakcie roku podatkowego 2018. Zdaniem ministerstwa finansów rozwiązania zawarte w projekcie służą poprawie sytuacji prawnej podatników oraz mają na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z tego powodu, zdaniem resortu finansów, krótkie vacatio legis (projekt mówił o wejściu w życie zmian 1 stycznia br.) nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa. Można się domyślać, że ten sam argument będzie uzasadniał wprowadzenie zmiany w trakcie roku podatkowego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać, że projekt ten ma zapewnić – w zakresie spadku – powrót do poprzedniego stanu prawnego (że amortyzacja odziedziczonego majątku będzie kosztem uzyskania przychodu, nawet jeśli nabycie było zwolnione z podatku), a w zakresie darowizn – możliwość „kontynuacji” amortyzacji w ramach działalności gospodarczej. Będę jeszcze analizował ten dokument, a w międzyczasie czekamy na dokończenie procesu legislacyjnego (bo nie mamy w tym momencie pewności, że ta nowelizacja nowelizacji rzeczywiście zostanie przeprowadzona).

Na koniec: poprosiłem o komentarz doradcę podatkowego – zamieszczam treść tego komentarza poniżej.

Uwaga, pierwszy komentarz powstał 19 grudnia 2017, więc nie odnosi się do najnowszych propozycji ustawodawcy.

Od 1 stycznia 2018 roku uniemożliwiono zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym mieszkań spółdzielczych), jeżeli to nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Brak przepisu przejściowego, który ewentualnie wskazywałby, że przepis odnosi się do nowych zdarzeń, które nastąpią od 1 stycznia 2018 roku, powoduje, że nowelizacja „działa wstecz”, tzn. odnosi się do nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2018 roku.

Warto także pamiętać, że nie chodzi tylko o spadki i darowizny, ale także o zapis, zapis windykacyjny, zachowek, zniesienie współwłasności. Może się zdarzyć, że udział w nieruchomości był nabyty odpłatnie a następnie zniesiono nieodpłatnie współwłasność i „kolejny” udział został już nabyty nieodpłatnie ze zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn. Ten „drugi” udział od 1 stycznia 2018 r. będzie objęty wyłączeniem dotyczącym odpisów amortyzacyjnych.

Fatalny sposób legislacji powoduje, że podatnicy, którzy znajdą się w grupie „wyłączonych od amortyzacji” zechcą wybrać ryczałt, na co mają czas tylko do 20 stycznia. Trudno bazować na doniesieniach prasowych i komunikatach na stronie ministerstwa, że ten przepis zostanie poprawiony, tym bardziej, że nie wiadomo, w jaki sposób. Minister Finansów odpowiadając na interpretacje poselska wyjaśnił, że: „Rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej ustalonej na nowo powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo 2 Rozwoju.”

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z 7 grudnia 2017 r., jaki znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie zawiera na razie żadnych rozwiązań, o których mówi Minister Finansów. Jeżeli zostaną one wprowadzone, to czy obejmą także pojedyncze nieruchomości nabyte w drodze spadku, czy nowelizacja będzie dotyczyć wyłącznie amortyzowanych przez zmarłego przedsiębiorcę środków trwałych?

Co więcej, ustawa ta ma wejść w życie dopiero w czerwcu 2018 roku. Wygląda na to, że w roku 2018 większość osób przejdzie na ryczałt, pod warunkiem, że mają taką możliwość, tzn. wynajmują prywatny majątek. W przypadku przedsiębiorców będzie to prawdziwa klęska.

Poniżej dodatkowy komentarz dotyczący projektu przedstawionego 5 stycznia 2018:

Nowelizacja nowelizacji w części dotyczącej amortyzacji – w wersji z 5 stycznia 2018 – po części wraca do starego rozwiązania, tzn. amortyzacja środków trwałych i WNiP nabytych nieodpłatnie co do zasady nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli to nabycie nie było uprzednio opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn albo podatkiem dochodowym.

Wyjątkiem są składniki majątku nabyte „w drodze spadku”; odpisy od nich nadal mogą być kosztem podatkowym niezależnie od tego, czy:

- zapłacono od ich nabycia podatek od spadków i darowizn,
- spadkodawca je amortyzował.

Zwrot „nabycie w drodze spadku” już poprzednio budził wątpliwości, co do zakresu tego pojęcia. NSA rozstrzygał (i przypuszczalnie nadal tak będzie) niekorzystnie dla podatników, uznając, że chodzi wyłącznie o dziedziczenie konkretnego składnika albo udziału w nim. Wg NSA w tym pojęciu nie mieści się nabycie w drodze działu spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego oraz zachowku.

Pozostałe sposoby „nieodpłatnego nabycia” będą powodem wyłączenia z kosztów podatkowych, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu zarówno o słynną grupę „zerową”, jak i zwolnienia od tego podatku określone w art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym zniesienie współwłasności w I grupie podatkowej. Natomiast tzw. ulga mieszkaniowa (art. 16 tej ustawy) nie jest zwolnieniem, jednak w tym wypadku legalne wynajęcie nieruchomości jest możliwe dopiero po 5 latach zamieszkiwania (chyba że w grę wchodzi najem jednego pokoju w wielopokojowym lokalu albo budynku).

Nowela noweli dodaje jednak nowy przepis (ust. 9 art. 23 updof), z którego wynika że obdarowany przedsiębiorca może zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP otrzymanych w drodze darowizny (zwolnionej od podatku od spadków i darowizn), ale wyłącznie wtedy, gdy darczyńca wykorzystywał te środki we własnej działalności gospodarczej. Wówczas obowiązuje zasada kontynuacji:

- wyceny wartości początkowej,
- dokonanych już odpisów oraz
- przyjętej metody (stawki) amortyzacji.

Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy nr 10219, www.brzeszczynska.pl

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

28 Comments

Lompi 20-12-2017, 09:34

Czy sposobem na ominięcie tych zmian mogłoby być np. zakup od rodziców nieruchomości za gotówkę (którą normalnie przekazaliby nam w darowiźnie), a następnie darowizna ze strony rodziców kwoty którą zapłaciliśmy za mieszkanie? Ze względów podatkowych doszłoby pcc, ale i tak korzyści z amortyzacji by kilkukrotnie zwróciły ten koszt. Wykroczenie podatkowe by raczej to nie było, bo nie unikamy opodatkowania- wręcz przeciwnie narażamy się na dodatkowy podatek.

Reply
Marek 20-12-2017, 10:26

Moim zdaniem tak, to najprostszy sposób na ominięcie znowelizowanego przepisu, gdyż nieruchomość nie jest wówczas nabyta nieodpłatnie. Należy pamiętać tylko, że środki darowane na zakup mieszkania muszą zostać przekazane na rachunek bankowy (przelew, przekaz) nie zaś w gotówce.

Reply
Lompi 20-12-2017, 10:47

No jeśli gotówką, to darowizna przez notariusza raczej.

Reply
Jacek 03-01-2018, 09:51

Przez notariusza? A po co? Notariusz do takich spraw nie jest potrzebny.
Jak pisał Marek, darowizna pieniężna musi być dokonana przelewem.

Reply
Piotrek 20-12-2017, 20:20

Radziłbym uważać z takimi pomysłami. Zgodnie z art. 199a § 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Tym samym organ podatkowy przeprowadzając kontrolę w zakresie prawidłowego ustalenia kosztów uzyskania przychodu może zbadać sposób nabycia tego środka trwałego i po przeanalizowaniu uznać, że czynność prawna darowizny pieniędzy została uczyniona dla pozoru, w celu umożliwienia zaliczania odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodu i dalej to już wiecie czym to się skończy. Zgodnie z § 2 jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.

Reply
Lompi 20-12-2017, 21:36

Myślisz że czepiać mogliby się również jeżeli kwota darowizny nie odpowiadałaby kwocie sprzedaży mieszkania?

Reply
Małgorzata 20-12-2017, 10:42

Dzień dobry! Bardzo dobry artykuł – jeszcze niewiele informacji pojawiło się na ten temat, widać rękę, a właściwie oko i głowę :-), Profesjonalisty. Serdecznie pozdrawiam, a przy okazji życzę szczęśliwych Świąt i udanego 2018 Roku.

Reply
Marcin 20-12-2017, 12:18

Dzień dobry,
a co jeżeli stosuję uproszczoną metodę amortyzacji (988 zł/m2) od nieruchomości darowanej mi dawno temu (koniec lat 90-tych)?

Reply
Adam - amortyzacja 10% 20-12-2017, 12:40

Dzień dobry,
Proszę o poradę w kwestii amortyzacji 10%. Dane mieszkania:
- własnościowe z udziałem w gruncie. Wspólnota mieszkaniowa
- budynek powstał w 1935 roku i był użytkowany do 1994 roku. Potem nikt o niego nie dbał. W 2012 roku developer przeprowadził gruntowną modernizację i sprzedawał lokale. Ja nabyłem mieszkanie w X 2014 roku. Wynajmuję je od XI.2015. Czy mogę przyjąć stawkę amortyzacji 10%? Nieruchomość przed nabyciem była użytkowana przez innych właścicieli (wojsko) więcej niż 60 miesięcy (od 1935 roku).

Reply
zbigkali 22-12-2017, 13:34

Jeśli potrafisz bezspornie wykazać, że nieruchomość była wykorzystywana przez 60 miesięcy lub dłużej do celów mieszkaniowych przed jej nabyciem (a może nawet początkiem amortyzacji) to możesz spokojnie zastosować stawkę indywidualną. Pamiętaj jednak aby dokonać wyceny mieszkania bez gruntu (grunt nie podlega amortyzacji). Zapewne w umowie kupna masz wartość sumaryczną lokalu i gruntu.

Reply
Jacek 20-12-2017, 18:28

Mój przypadek: mieszkanie o wartości 480.000zł, kupiłem od brata za 280.000zł z kredytu, a 200.000zł przekazał jako darowizna. Od 30 miesięcy wynajmuję w ramach prowadzonej DG (rozliczam 18% podatku) i amortyzuję w kwocie 4.000zł miesięcznie. Czyli zamortyzowałem do tej pory 120.000zł. Pytanie: Amortyzuję dalej do wysokości kwoty zakupu 280.000zł i później kończę? czy już nie mogę amortyzować zgodnie z nowymi przepisami? Pozdrawiam.

Reply
Daria 21-12-2017, 08:06

Czy dobrze wiec rozumiem, ze osoby, ktore nabyly nieruchomosc odplatnie/na kredyt, i rozliczaja ja na zasadach ogolnych wciaz moga odliczac amortyzacje jako koszt w swoich rozliczeniach?!

Reply
zbigkali 22-12-2017, 13:37

Ciebie Dario ten artykuł nie dotyczy. Ale wiedzy nigdy za wiele.

Reply
Grzegorz Grabowski 22-12-2017, 12:48

Zbigkali: Dziękuję! Dodałem link do tego artykułu w Rzeczpospolitej do treści wpisu.

Reply
zbigkali 22-12-2017, 13:15

I jeszcze jedna uwaga a w zasadzie rozważanie: Nabyłem nieruchomość (mieszkanie) w spadku. Samo mieszkanie zostało wycenione przez rzeczoznawce majątkowego na kwotę 500 tys zł. Przeprowadziłem w nim remont kapitalny i wraz z wyposażeniem oraz meblami (koszt 100 tys. zł). Wartości podaję w zaokrągleniu aby było łatwiej. W w bieżącym czyli 2017 roku – był to pierwszy rok amortyzacji zamortyzowałem 30 tys. Przypuśćmy, że ustawodawca nie przywróci prawa do amortyzacji majątku otrzymanego bez zapłaty. I tu pytanie do Grzegorza albo i do Stelli: W jaki sposób w takim razie mógłbym odzyskać gotówkę zainwestowaną w mieszkanie ?

Reply
Karol 26-12-2017, 15:18

Mam następujące pytanie.
Czy w związku z powyższymi zmianami, mając dwa mieszkania zakupione na kredyt i jedno nabyte w spadku, muszę wszystkie nieruchomości rozliczać w ten sam sposób, tj. ryczałtem? Czy zakupione na kredyt mogę rozliczać na zasadach ogólnych i amortyzować a trzecie (nabyte w spadku) ryczałtem?

Reply
Lompi 28-12-2017, 09:32

Wszystkie dochody z najmu muszą być rozliczane w tej samej formie- albo wszystkie dochody z najmu ryczałtem albo wszystkie dochody z najmu zasadami ogólnymi. Ale o ile dobrze kojarzę, to możesz np te mieszkania z kredytu rozliczać w ramach działalności gospodarczej np na zasadach ogólnych, a te jedno mieszkanie jako najem prywatny ryczałtem- ale zaraz się doczepią tak czy tak, że wszystkie musisz wynajmować w ramach prowadzonej działalności. Być może udało by się ogarnąć to działalnością na ciebie, a te jedno mieszkanie ze spadku jako ryczałt na żonę o ile macie wspólnotę majątkową.

Reply
Paweł 28-12-2017, 12:22

Witam,

Dołącze to tego grona z następującym pytaniem. W roku 2014 nabyłem wspólnie z żoną mieszkanie od dewelopera oraz wspólnie ponieślismy nakłady na jego wykończenie (część faktur jest na mnie część na żonę). Pod koniec roku 2014 znieśliśmy wspólnotę majątową oraz w wyniku podziału majątku przypadło mi całe mieszkanie. Zamierzam je wynająć. Mam pytanie czy mogę amortyzować ze stawką 1.5% całość ceny nabycia (bez wartości gruntu) i kosztów wykończenia czy tylko połowę?

Reply
zbigkali 28-12-2017, 19:30

Przytoczę cytat z tego artykułu : „Zmianę ma właśnie wprowadzić projekt nowelizacji przyjęty już przez Komitet Stały Rady Ministrów. Choć nowelizacja zostanie uchwalona przez Sejm dopiero w 2018 r., to ma wejść w życie ze skutkiem już od 1 stycznia 2018 r.”. Pytanie do praktyków : skoro do czasu wprowadzenia nowelizacji nie będzie możliwe stosowanie odpisów amortyzacyjnych jako kosztów to powstanie wynikający z tego obowiązek podatkowy ( i konieczność wniesienia zaliczki na podatek dochodowy). Zapowiedziana nowelizacja przywróci (z jakimiś tam ograniczeniami) poprzednią możliwość amortyzacji ze skutkiem na początek 2018 roku. Powstanie wtedy nadpłata podatku dochodowego i nielubiany przez fiskusa obowiązek zwrotu wtedy już nadpłaconego podatku. I kontrola gotowa.

Reply
Tom 03-01-2018, 08:37

Tez tak rozumiem te zapisy z artykulu z DGP. Pytanie w przypadku najmu indywidualnego: czy nie mozna wejsc np na rok w ryczalt 8,5% i wrocic potem na warunki ogolne do czasu wyjasnienia sie sprawy (czas na decyzje do 20.01) Nie pamietam tego i musze to sprawdzic. Moze ktos wie?

Reply
Patryk 03-01-2018, 20:31
Grzegorz Grabowski 04-01-2018, 09:25

Patryk, dzięki. Przeczytałem – niestety, ten artykuł to tylko „kopia” informacji ze strony Ministerstwa z 7 listopada, o którym wspomniałem w swoim artykule.

Reply
Robert 11-01-2018, 12:52

Na Interii pojawił się ciekawy artykół na temat poprawki przepisów dotyczących amortyzacji darowanych i odziedziczonych ST.
http://m.interia.pl/biznes/news,2552168,4211

Reply
Tomasz 14-01-2018, 16:20

Witam serdecznie!

1. Wynajmuję dom mieszkalny (za 2017 rok ryczałt 8,5%), który nabyłem w spadku podczas trwania mojego małżeństwa. Czy dom otrzymany w spadku jest moim majątkiem prywatnym, czy majątkiem wspólnym? Posiadamy wspólność ustawową.

2. Rozumiem, że w 2018 roku będę mógł robić odpisy amortyzacyjne? Chcę przejść na zasady ogólne.

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.

Reply
Patryk 14-01-2018, 17:30

„Dla obdarowanych mają obowiązywać nowe, mniej korzystne zasady. Przed 2018 r. mogli oni bowiem sami ustalać dla celów amortyzacji wartość początkową otrzymanego majątku (nie mogła być ona tylko wyższa niż w umowie darowizny). Teraz będą mogli tylko kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przez dotychczasowego właściciela (darczyńcę)” – nie rozumiem tego, czyli co, będzie można kontynuować na dotychczasowych zasadach amortyzacje dla lokali darowanych przed wejściem w życie przepisu ?

Reply
Patryk 14-01-2018, 22:11

Znalazłem jeszcze taką informację, tylko pytanie co z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej ?
„W odniesieniu zaś do środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w drodze darowizny projekt pozwoli na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takich środków (wartości), zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i obdarowany będzie wykorzystywał te środki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej” – tłumaczy MF.
Zgodnie z propozycją MF, obdarowany będzie mógł przyjąć wartość składników majątku określoną przez darczyńcę i będzie mógł kontynuować ich amortyzację.

Reply

Leave a Reply to Jacek

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!